motive

Pozvánka na 13. zasadnutie poslancov MsZ dňa 28. februára 2017

21. február 2017  MsÚ Nové Mesto nad Váhom


Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom

Dňa 21. februára 2017

P o z v á n k a

Podľa § 12 zák.SNR o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. zo 6.9.1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 13. zasadnutie poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční
 
 

dňa 28. februára 2017 (utorok) o 14.00 hod.
v zasadacej miestnosti MsZ, 1. poschodie, Ul. Palkovičova č.4 v Novom Meste nad Váhom.

 

Program :

 1. Otvorenie, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesení  MsZ
 4. Správa o činnosti MsR medzi 12. a 13.  zasadnutím MsZ
 5. Nakladanie s majetkom mesta
 6. Návrh Zmien a doplnkov č. 10 ( ZaD č.10 ) ÚPN-SÚ Nové Mesto nad Váhom – Vyhodnotenie stanovísk uplatnených pri prerokovaní návrhu Správa o prerokovaní návrhu  Zmien a doplnkov č. 10 ( ZaD č.10 ) ÚPN-SÚ Nové  Mesto nad Váhom
 7. Správa o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi z výkonu preventívnych protipožiarnych kontrol  za rok 2016. Prehľad požiarovosti na území mesta Nové Mesto nad Váhom v roku 2016
 8. Zoznam subjektov pre výkon preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2017. Zoznam subjektov pre výkon následných preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2017
 9. Vyhodnotenie činnosti MsP za rok 2016
 10. Vyhodnotenie činnosti komisií MsZ a výborov mestských častí za rok 2016
 11. Správy z následných finančných kontrol
 12. Vyhodnotenie činnosti HK mesta za 2.polrok 2016
 13. Voľba člena MsR
 14. Odpovede na pripomienky poslancov
 15. Rôzne
 16. Schválenie uznesení, záver

 Ing. Jozef  T r s t e n s k ý

 Materiál k bodu : 5,6,7,8,9,10,11,12,13
Co: P,ZP1,ZP2,Pr,HK,Ša,Mc,He,Tr,Va
riaditelia : MsBP, s.r.o., TSM,SÚS,MsP,ZPS