motive

Výberové konanie na obsadenie miesta - Riaditeľ Mestského bytového podniku

22. december 2016

Výberové konanie na funkciu riaditeľa 

MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU NOVÉ MESTO NAD VÁHOM , s.r.o.

 

Mesto Nové Mesto nad Váhom  

vyhlasuje
 

v súlade s §5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme  výberové konanie na funkciu riaditeľa MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU NOVÉ MESTO NAD VÁHOM , s.r.o. so sídlom Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36310743

 

Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupeň – technického alebo ekonomického zamerania
 • Prax v oblasti manažérskeho riadenia minimálne 3 roky


Iné predpoklady na vykonávanie funkcie:

 • Znalosť z oblasti investičnej výstavby resp. výstavby tepelno-technických zariadení
 • Znalosť z oblasti legislatívy tepelnej energetiky (Zákon č. 657/2004 Z.z. a platné Vyhlášky a ostatné zákony o energetike)
 • Znalosť z oblasti postavenie ÚRSO v procese schvaľovania a kalkulácie ceny tepla a cenovej regulácie
 • Vodičský preukaz skupiny „B“
 • Práca s počítačom (Word, Excel, internet ...)


Uchádzači k žiadosti o zaradenie do výberového konania doložia:

 • Profesijný životopis s uvedením aktívneho emailového kontaktu
 • Motivačný list
 • Čestné prehlásenie o dĺžke manažérskej praxe
 • Kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov
 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace preukazujúci bezúhonnosť
 • Písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. v platnom znení


Iné výhody uchádzača:

 • Znalosť zákona o majetku obcí
 • Znalosť zákona o verejnom obstarávaní
 • Samostatnosť v rozhodovaní
 • Schopnosť teamovej práce
 • Komunikatívnosť. manažérske a organizačné schopnosti

 

Termín a spôsob odovzdania žiadosti:

Uchádzači na funkciu riaditeľa MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU NOVÉ MESTO NAD VÁHOM , s.r.o. so sídlom Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36310743 doručia žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej: „Výberové konanie riaditeľa  MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU NOVÉ MESTO NAD VÁHOM , s.r.o.  – NEOTVÁRAŤ“

Požadované doklady zašlite poštou do 31. januára 2017  alebo osobne prineste na adresu Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom, ul. Čsl. armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom na sekretariát prednostu mestského úradu (č. dverí 243) do 12.00 hod.  Predpokladaný nástup na pracovné miesto od 1.3.2017.

Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené písomnou formou v zákonnej lehote.

V Novom Meste nad Váhom, 20.12.2016  

Ing. Jozef Trstenský
    primátor mesta