motive

Výberové konanie na obsadenie miesta - Príslušník Mestskej polície

17. október 2017

V Ý B E R O V É    K O N A N I E

 

Mesto Nové Mesto nad Váhom vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie dvoch miest pracovnej pozície

 

PRÍSLUŠNÍKA MESTSKEJ POLÍCIE

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:               

·         stredoškolské vzdelanie s maturitou

·         práca s počítačom - základná práca s PC - Word, Excel, Internet,

·         držiteľ vodičského preukazu skupiny B.

Iné kritériá a požiadavky:

·         komunikatívne schopnosti,

·         samostatnosť v práci a rozhodovaní,

·         požadovaný vek starší ako 21 rokov.

Doklady požadované k prihláške na výberové konanie:

·         písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

·         profesijný štruktúrovaný životopis

·         výpis z registra trestov preukazujúci bezúhonnosť nie starší ako 3 mesiace

·         overený doklad o vzdelaní

 

Požadované doklady zašlite do 15. novembra 2017 poštou alebo osobne prineste na adresu Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom, ul. Čsl. armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom na sekretariát prednostu mestského úradu (č. dverí 243). Predpokladaný nástup na pracovné miesto 1.12.2017.

V Novom Meste nad Váhom, 15.10.2017

 

               Ing. Jozef Trstenský           
primátor mesta