Samospráva

Komisia kultúry a spoločenských vzťahov (KKSV)

 Komisia prerokúva najmä :
 • činnosť mestského kultúrneho strediska, mestskej knižnice a mestského kina,
 • organizovanie štátnopolitických podujatí, podieľa sa na príprave TOZ k jednotlivým výročiam a udalostiam,
 • spoločne s MsKS plnenie úloh pri zabezpečovaní filmového festivalu, Festivalu dychových hudieb, Folklórneho festivalu, Festivalu Aničky Jurkovičovej, prehliadok súborov ZUČ, letnej činnosti v MsKS, vystúpení domácich divadelných súborov, kultúrnych vystúpení počas Novomestského jarmoku a pod.,
 • organizáciu hudobných nedieľ „Leto s hudbou“,
 • vytváranie podmienok pre kultúrnu, kurzovú a výstavnícku činnosť pre mládež a širokú verejnosť organizovanú cez MsKS.
 • plán kultúrnych podujatí v meste,
 • spoluprácu s KVŠMŠ pri príprave podujatí a súťaží z oblasti vzdelávacej, literárnej, hudobnej a výtvarnej,
 Komisia kontroluje najmä :
 • plnenie úloh Mestského kult.strediska, mestskej knižinice a mestského kina.
 

Zloženie komisie pre volebné obdobie 2018-2022

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
Ing. Iveta Antalová
Tatiana Tinková
Ing. Zuzana Vladová
Bc. Miroslav Vidlička
Ing. Miroslav Zatkalík
Ing. Viera Vienerová
PhDr. Juraj Kazda
Mgr. Lenka Fraňová
Tibor Kubica
Michal  Bartek
Mgr. Tatiana Skovajsová
Termíny zasadnutí komisie
 
 •   22.1.2020
 •   18.3.2020
 •   13.5.2020
 •     9.9.2020
 • 11.11.2020
 • 16.12.2020

 

 

 

 

Dokumenty