O meste

Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Popis

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,  sú povinní oznamovať každoročne do 15. februára na Mestskom úrade v Novom Meste nad Váhom za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok.

Na základe doručeného oznámenia Mesto Nové Mesto nad Váhom vydáva prevádzkovateľovi MZZO rozhodnutie o určení poplatku za znečisťovanie ovzdušia.
 

Elektronický formulár 


  Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia


Čo potrebujeme (Doklady – prílohy)

Bez príloh

Kto vybavuje 

Oddelenie výstavby,  rozvoja mesta a dopravy
Referát životného prostredia
Paučinová Zuzana, Ing.

  • tel.: 032/7402 414
  • e-mail: zuzana.paucinova@nove-mesto.sk
  • kancelária: 2. poschodie , č. dverí 325 

Poplatok

  • podľa VZN mesta č. 3/2003 – VZN O malých zdrojoch znečisťovania ovzdušia a ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami
  • na základe doručeného oznámenia Mesto Nové Mesto nad Váhom vydáva prevádzkovateľovi MZZO rozhodnutie o určení poplatku za znečisťovanie ovzdušia. 

Lehota

 -   do 30 dní 

Predpis – (Zákon, VZN)

  • zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovania ovzdušia a súvisiace predpisy
  • Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 3/2003 – VZN O malých zdrojoch znečisťovania ovzdušia a ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami
Nastavenia cookies