O meste

Potvrdzovanie výšky pohľadávok voči obci

Popis  

Mesto Nové Mesto nad Váhom ako správca miestnej dane môže na žiadosť daňovníka, ktorým je fyzická alebo právnická osoba, poskytnúť potvrdenie o výške pohľadávok voči mestu.
Preverenie výšky pohľadávky môže pre daňovníka slúžiť ako inicializačný doklad pre platbu daní, poplatkov, nedoplatkov a sankcií, ktorých realizácia je predmetom osobitných elektronických služieb mesta Nové Mesto nad Váhom.

Elektronický formulár 


  Potvrdzovanie výšky pohľadávok voči obci


Kto vybavuje

Oddelenie finančnej a informačnej sústavy
Referát daní
Hrehorová Zdenka

  • tel.: 032/7402 122
  • e-mail: zdenka.hrehorova@nove-mesto.sk
  • kancelária: prízemie vľavo, č. dverí 121

Poplatok

  •   správny poplatok  3,00 €

Lehota

  • 30 dní (nemôže byť prerušená) 

Predpis – (Zákon. VZN)

  • Zákona č. 145/1995 Z. z. Zákon NRSR o správnych poplatkoch
  • Zákon č.582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
  • Zákon č.563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • VZN mesta Nové Mesto nad Váhom č.9/2016 o miestnych daniach
Nastavenia cookies