Zverejňovanie

Všeobecne záväzné nariadenia

Názov Dátum
VZN č. 6/2018 - ktorým sa zrušuje všeobecné záväzné nariadenie mesta Nové Mesto nad Váhom č. 3/92 – Domový poriadok pre domy v správe mesta v znení jeho dodatku 27.06.2018 VZN č. 6/2018 - ktorým sa zrušuje všeobecné záväzné nariadenie mesta Nové Mesto nad Váhom č. 3/92 – Domový poriadok pre domy v správe mesta v znení jeho dodatku - 146.81 kB
VZN č. 7/2018 o zrušení elokovaného pracoviska Materskej školy, Poľovnícka ul. č. 2039/12, Nové Mesto nad Váhom so sídlom v Novom Meste nad Váhom, Ulica J. Kollára č. 337/4 27.06.2018 VZN č. 7/2018 o zrušení elokovaného pracoviska Materskej školy, Poľovnícka ul. č. 2039/12, Nové Mesto nad Váhom so sídlom v Novom Meste nad Váhom, Ulica J. Kollára č. 337/4 - 154.74 kB
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2018 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta 19.06.2019 Dodatok č.1 k VZN 1/2018 o podnikateľskej činnosti - 139.66 kB
Dodatok č.1 k VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 27.02.2019 Dodatok č.1 k VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov - 374.03 kB
VZN 1-1998 O regulatívoch územného rozvoja mesta Nové Mesto nad Váhom 23.06.1998
VZN 1-1999 Štatút zboru pre občianske záležitosti mesta Nové Mesto nad Váhom 27.04.1999
VZN 1-2000 O záväznej časti územného plánu zóny rekreačného areálu Zelená Voda v Novom Meste nad Váhom 19.12.2000
VZN 1-2005 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 11.05.2005
VZN 1-2006 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 04.09.2006
VZN 2-2001 O záväznej časti územného plánu zóny športová-stromová N.M.n.V. 14.12.2001