O meste

Vydávanie rozhodnutí o výrube dreviny na území obce

Popis

Výrub drevín, ktoré rastú na verejných plochách v k.ú. Nové Mesto nad Váhom,  povoľuje Mesto Nové Mesto nad Váhom na základe odôvodnenej písomnej žiadosti.
Ak je drevina súčasťou verejnej zelene, žiadosť musí okrem iného obsahovať aj stanovisko dotknutých vlastníkov (nájomcov) bytov.
Účastníkom konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny, ktorá rastie ako súčasť verejnej zelene, sú aj Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom (správca verejnej zelene v meste).
 

Elektronický formulár 


  Vydávanie rozhodnutí o výrube dreviny na území obce


Čo potrebujeme (Doklady – prílohy) 

 • vyplnená žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín (tlačivo)
 • kópia listu vlastníctva
 • kópia katastrálnej mapy so zakreslením dreviny resp. iný doklad, ktorý umožňuje identifikáciu dreviny v teréne (napr. fotografie dreviny)
 • stanovisko dotknutých vlastníkov (nájomcov bytov)
 •  doklad o zaplatení správneho poplatku

Kto vybavuje   

Oddelenie výstavby a rozvoja mesta
Referát životného prostredia
Paučinová Zuzana, Ing.

 • tel.: 032/7402 414
 • e-mail: zuzana.paucinova@nove-mesto.sk
 • kancelária: 2. poschodie , č. dverí 325 

Poplatok 

Podanie žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín je spoplatnené podľa zákona  č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov  (Položka 160 Sadzobníka správnych poplatkov) nasledovne:

Fyzická osoba ..................................10 €
Právnická osoba ..............................100 €


Lehota

 • do 30 dní odo dňa začatia konania,
 • v zložitých prípadoch, môže byť lehota na vybavenie predĺžená, najviac však o 4 mesiace
 • ak je dôvodom na predĺženie lehoty potreba vyčkania na priebeh vegetačnej sezóny, lehota na vybavenie môže byť predĺžená najviac na jeden rok

Predpis – (Zákon, VZN) 

 • zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 • vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny
Nastavenia cookies