Samospráva

Zariadenie opatrovateľskej služby

202003280654320.zos

 

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) v Novom Meste nad Váhom, J Kollára 12 začalo poskytovať sociálne služby od 01.01.2002 a je zariadením bez právnej subjektivity, ktorého zriaďovateľom je Mesto- Nové Mesto nad Váhom Kapacita zariadenia: 14 klientov.

Mesto- Nové Mesto nad Váhom je zaregistrované v Registri poskytovateľov sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Mesto poskytuje a zabezpečuje v tomto zariadení sociálnu službu podľa § 12 ods. 1 písm. c) bodu 1 a podľa § 36 zákona o sociálnych službách osobe, ktorá je podľa odporúčania lekára lekárskej posudkovej činnosti, odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov, ak tejto osobe nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu v jej prirodzenom prostredí.

Poskytovaná sociálna služba klientom je celoročná, pobytová. Pri nástupe do zariadenia uzatvára mesto s klientom "Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby" v zmysle zákona o sociálnych službách. Dohodnutý druh a rozsah služieb je podkladom pre stanovenie výšky úhrady podľa zákona o sociálnych službách.

Poslaním ZOS je plniť úlohy a činnosti vymedzené zriaďovateľom v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení.

V ZOS sa poskytuje nevyhnutná starostlivosť a služby:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • sociálne poradenstvo
  • sociálna rehabilitácia
  • ubytovanie (v dvojlôžkových izbách)
  • stravovanie (celodenné)
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
  • úschova cenných vecí
  • záujmová činnosť


Kontakt:

Zariadenie opatrovateľskej služby, 91501 Nové Mesto nad Váhom, J. Kollára 12

Mgr. Boris Krajčí – vedúci zariadenia

Tel.:  032/771 54 24,

E-mail:  boris.krajci@nove-mesto.sk

V prípade aktuálneho záujmu o poskytovanie sociálnej služby kontaktujte sociálne oddelenie na MsÚ tel.032 740 21 24  pani Elenu Pastierikovú počas pracovných dní od 8.00 do 15.00h. 

 

Nastavenia cookies