Archív stránok

Zavedenie eura

Duálne zobrazovanie cien tovarov a služieb

Pri prechode na euro budú verejné orgány prísne dbať na to, aby spotrebitelia – zákazníci nestratili orientáciu v cenových hladinách a aby pri prepočte cien na eurá neboli poškodení. Hlavným prostriedkom proti neodôvodnenému zvyšovaniu cien je konkurencia na trhu, ale dôležitými podpornými nástrojmi budú duálne zobrazovanie cien, jasné pravidlá zaokrúhľovania a pravidelné monitorovanie cien.

Duálne zobrazovanie cien bude predstavovať vyjadrenie peňažných hodnôt v korunách aj v eurách. Bude sa vyžadovať všade tam, kde sa spotrebiteľovi uvádza peňažná suma, cena alebo hodnota v domácej mene. Bude sa týkať všetkých cien tovarov a služieb, hodnoty peňazí na účtoch, faktúr, bankových služieb, rozpočtovaných nákladov, spotrebiteľských úverov, rôznych platieb a poplatkov, výplatných pások, dôchodkov a sociálnych dávok, výpisov z účtov občanov a pod. Povinnosť duálne zobrazovať ceny budú mať tak právnické, ako aj fyzické osoby – živnostníci. V styku s právnickými osobami a podnikateľmi nebude duálne zobrazovanie povinné.

Duálne zobrazovanie cien sa povinne začne už v roku 2008, najneskôr 30 dní po určení konverzného kurzu, ktoré sa očakáva v júli 2008. Po zavedení eura sa bude v duálnom zobrazovaní cien povinne pokračovať do konca roku 2009; ako služba zákazníkom sa však odporúča pokračovať v duálnom zobrazovaní cien aj v prvom polroku 2010.

K stiahnutiu

K stiahnutiu

K stiahnutiu

 

Odkaz na dôležité linky:

www.euromena.sk      www.euroinfo.gov.sk       www.euro.gov.sk    www.nbs.sk     

bezplatná telefónna linka: 0800 103 104     

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM A EURO

 
V spojitosti so zabezpečením úloh na zavedenie eura v samospráve mesta Nové Mesto nad Váhom a organizáciách, ktorých je mesto zriaďovateľom, vyplývajúcich z Národného plánu zavedenia eura v SR primátor mesta Príkazom č.2/2008 menoval členov eurotímu v zložení:

Predseda eurotímu:
1. Ing. Dušan Današ

Členovia eurotímu:
1. Ing. Alžbeta Podhradská
2. Ing. Miroslav Trúsik
3. Mgr. Dušan Hevery
4. Ing. Milan Bača
5. Ing. Dušan Macúch
6. Mgr. Tatiana Šusteková
7. Mgr. Katarína Pavlíčková
8. Pavol Moravec
9. Ing. Martin Poriez
10. Ing. Anton Veselka
11. ak.mal. Ján Mikuška
12. Zdenka Oravcová
13. Milan Šramo
14. Ing. Janka Radošinská
15. Ing. Edita Jarošová

Eurotím v januári 2008 vypracoval plán mesta na zavedenie eura a harmonogram prác pre zavedenie eura. Ako podklad boli využité vzorové dokumenty spracované Združením miest a obcí Slovenska. V rámci monitorovania postupu mesta, boli poslanci MsZ informovaní o týchto dokumentoch a o činnosti skupiny.
Mesto Nové Mesto nad Váhom ako zriaďovateľ príspevkových a rozpočtových organizácií nesie zodpovednosť za bezproblémové zavedenie eura v týchto subjektoch a v potrebnej miere monitoruje činnosť ich pracovných skupín na zavedenie eura.

Doterajšie aktivity mestského eurotímu (február 2008- november 2008) :
- uskutočnené 4 pracovných stretnutí eurotímu (18.2.2008, 3.4.2008,23.6.2008,17.9.2008)
- vypracovaný harmonogram prác (podľa príručky ZMOS), ktorý bude pravidelne monitorovaný,
- monitorovanie činnosti pracovných skupín subjektov mesta, ich činnosť na zabezpečovaní úloh podľa harmonogramu
- oboznámenie sa eurotímov s generálnym zákonom a príručkou ZMOS „Samospráva a euro“
- revízia zabezpečenia IS
- informačná kampane pre občanov: vo verejných výveskách mesta umiestnené základné informácie pre občanov a podnikateľov, informácie v Novomestskom spravodajcovi, TV Pohode, informácie na internetovej stránke mesta, v budove Mestského úradu bol umiestnený multifunkčný panel s brožúrami a letákmi pre občanov, mládež i podnikateľov.
- zabezpečenie a dohľad pri duálnom zobrazovaní
- vytvorenie jednotného cenníka poplatkov t.z. informatívna konverná tabuľka poplatkov mesta a jeho organizácií

Plán na mesiace november - december:
- pokračovanie v informačnej kampani, spolupráca s MF SR a NBS na príprave akcie pod názvom Euromobil na cestách (2.12.2008)
- vypracovanie nového Všeobecne záväzného nariadenia mesta, ktorým sa budú meniť a dopĺňať niektoré VZN mesta v súvislosti so zavedením meny euro
- zabezpečenie výmeny všetkých tlačív, formulárov mesta s uvedením novej meny

aktualizované: 14.11.2008