OR PZ - zverejnenie oznamu o opatreniach na úseku dokladov a evidencií v súvislosti s mimoriadnou situáciou

Z dôvodu zabezpečenia úloh a opatrení zameraných na záchranu života, zdravia a majetku, prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činností pri odstraňovaní následkov prenosného ochorenia COVID-19 a v súvislosti s prijímaním bezpečnostných opatrení, ktoré vyplývajú zo záverov zasadnutia Ústredného krízového štábu na zamedzenie a eliminovanie šírenia koronavírusu medzi obyvateľmi Slovenska a na zabezpečenie minimalizovania možných nepriaznivých vplyvov, boli prijaté nasledovné opatrenia:

 

na oddelení dokladov Okresného riaditeľstva PZ v Novom Meste nad Váhom:

-  rozsah stránkových hodín bol znížený na 3 hodiny denne, a to od 08,00h do 11,00h

-  zamestnanci oddelení dokladov budú zabezpečoval len prijímanie žiadostí o vydanie:

o    občianskych preukazov pri skončení platnosti maximálne dva mesiace pred uplynutím platnosti alebo ktorých časová platnosť skončila, pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu. Žiadosti o vydanie občianskych preukazov pre deti do 15 rokov nebudú prijímané vôbec,

o    vodičských preukazov po nadobudnutí vodičského oprávnenia, pri uplynutí časovej platnosti vodičského preukazu a pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu,

o    cestovných pasov len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do dvoch pracovných dní za príslušný správny poplatok.

-  nebudú sa aktivovať certifikáty pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu do občianskych preukazov – tu odporúčame aktiváciu prostredníctvom  elektronickej služby na to zriadenej,

-  vydávanie zbrojných preukazov, zbrojných sprievodných listov je pozastavené.

 

na úseku dopravných evidencii:

-  budú vybavovaní len občania, ktorí boli objednaní online prostredníctvom elektronickej služby, prioritne sa budú vykonávať evidenčné úkony, ktoré sú potrebné na používanie vozidiel obyvateľmi a organizáciami, takýmito úkonmi sú najmä:

o    prihlasovanie nových a jednotlivo dovezených vozidiel do evidencie

o    vydávanie nových osvedčení o evidencii tabuliek s evidenčným číslom z dôvodu straty alebo odcudzenia pôvodných dokladov a tabuliek

o    nevykonávajú sa úkony, ktoré znesú odklad, napr. vydanie TEČ na nosič bicykla

o    odporúča sa občanom.

 

Občanom vo všeobecnosti odporúčame:

-           všetky konzultácie realizovať prostredníctvom telefónov alebo mailom,

-          nevyhnuté osobné konzultácie realizovať len po dohode konkrétneho času s konkrétnym úradníkom

-          osobné podania realizovať výlučne cez podateľňu.

 

Všeobecne na všetkých úsekoch bude Policajný zbor akceptovať prekročenie zákonom stanovených lehôt, ak povinnosť spadá do obdobia vyhlásenie mimoriadnej situácie, s výnimkou  splnenia lehoty na odovzdanie zbraní do úschovy po ukončení platnosti zbrojného preukazu.

 

Žiadosti o vydanie dokladov alebo vykonanie úkonov v evidencii vozidiel od občanov, ktorí by mali byť v karanténe, alebo sú v domácnosti s občanmi, ktorí majú nariadenú karanténu (napr. z dôvodu skončenia platnosti, straty alebo odcudzenia dokladu), nebudú prijímané.

 

Kontakty:

oddelenie dokladov (OP, VP, CP): 0961 24 34 14

evidencia zbraní:                              0961 24 34 30

dopravné evidencie:                         0961 24 35 50

Publikované: 26.3.2020 | Aktualizácia: 26.3.2020 | Zobrazené: 110