Ohlásenie drobnej stavby

Popis

Drobné stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie a ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2, výška 5 m a hĺbka 3 m, sa môžu stavať iba na základe ohlásenia Mestskému úradu. 

Drobné stavby sú napríklad:

 • jednoduchá stavba, jej prístavba a nadstavba
 • stavebné úpravy, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby
 • stavby elektronických komunikačných sietí umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2,5 m 
 • prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby
 • nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, prechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.
 • reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2
 • nabíjacie stanice pre elektromobily s výkonom do 25 kW vrátane odberného elektronického zariadenia

 

Elektronický formulár

 

Čo potrebujeme (doklady-prílohy)

 • tlačivo Ohlásenie drobnej stavby
 • kópia listu vlastníctva
 • kópia z katastrálnej mapy na pozemok 
 • situácia osadenia stavby 

 

Kto vybavuje

Oddelenie investícií a výstavby

Referát výstavby

Ing. Igor Ištok 

 

Poplatok

 • fyzické osoby 10 EUR
 • právnické osoby 30 EUR
Nastavenia cookies