Uzatvorenie manželstva

Popis

Žiadosť o uzatvorenie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja partneri. Pre podanie žiadosti o uzatvorenie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Pri uzatvorení manželstva na matričnom úrade, dohodne pracovníčka matriky s partnermi čas a miesto obradu. Ak ide o uzatvorenie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad vyplnené tlačivo príslušnému orgánu cirkvi. 

Matrika po uzatvorení manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

Čo potrebujeme (doklady, prílohy)

  • slobodní občania predložia občianske preukazy, originál rodné listy,
  • ovdovelí občania predložia občianske preukazy, originál rodné listy, úmrtný list manžela,
  • rozvedení občania predložia občianske preukazy, originál rodné listy, právoplatný rozsudok o rozvode manželstva,
  • maloleté osoby (od 16 do 18 rokov) predkladajú okrem občianskych preukazov, originál rodných listov aj právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo

Kto vybavuje

Referát matriky

Barbora Sadloňová

Poplatok

  • uzatvorenie manželstva medzi občanmi SR pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt - 30 EUR
  • uzatvorenie manželstva mimo určenej doby - 30 EUR
  • uzatvorenie manželstva mimo úradnej miestnosti - 100 EUR
  • uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom - 100 EUR
  • uzatvorenie manželstva medzi cudzincami - 280 EUR 
Nastavenia cookies