Samospráva

Hlavný kontrolór mesta

Mgr. Peter Bača

Mestský úrad
Čsl. armády 1
915 32 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika

(Mestský úrad, 1. poschodie, č.d. 215)
Telefón: 032/ 7402 215
E-mail: peter.baca@nove-mesto.sk

 
Hlavný kontrolór mesta
 
1.      Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Voľbu a odvolanie hlavného kontrolóra potvrdzuje mestské zastupiteľstvo formou uznesenia. Bez schválenia uznesenia sú voľba alebo odvolanie hlavného kontrolóra neplatné. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta ak nie je ďalej ustanovené inak, vzťahujú sa neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.21'Hlavný kontrolór nesmie podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo rozhodných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti22
 
2.      Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou
a)      poslanca obecného zastupiteľstva
b)      starostu
c)      člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
d)      iného zamestnanca obce
e)      podľa osobitného zákona23
 
3.      Kvalifikačný predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.
 
4.      Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási mestské zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v meste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na mestskom úrade. Súčasťou prihlášky je aj odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace a doklad o vzdelaní.
 
5.      Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, mestské zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb , do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti z najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky ustanoví mesto uznesením.
 
6.      Ak výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká spôsobom uvedeným vods. 10 písm.a), b) alebo d) vyhlási zastupiteľstvo nové voľby hlavného kontrolóra tak, aby sa konali najneskôr do 60 dní od dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra.
 
7.      Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na 6 rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.
 
8.      Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s mestom. Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí mestské zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra.
 
9.      Primátor je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Deň nástupu do práce sa určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.
 
10. Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká
a)      vzdaním sa funkcie,
b)      odvolaním z funkcie,
c)      uplynutím jeho funkčného obdobia,
d)      smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
e)      dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
f)        dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
g)      dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa § 18ods.2
 
11. Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak
a)      opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca21
b)      hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozorneným mestským zastupiteľstvom,
c)      uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa § 18 ods. 1 alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch
 
12. Plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, a koeficientu podľa počtu obyvateľov .
 
13.   Mestské zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 12.
 
14.   Rozsah kontrolnej činnosti.
a)      Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov 24 kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností 25) a petícií26) kontrola dodržiavania interných predpisov mesta a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi27) .
b)      Kontrolnej činnosti podlieha
-         mestský úrad
-         rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom,
-         právnické osoby v ktorých má mesto majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
-         osoby ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu l0) v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
 
15. Kontrolná činnosť podľa odseku 14) sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje starosta v správnom konaní podľa §27.
 
16. Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré stanovuje osobitný zákon22). Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže ustanoviť mesto uznesením.
 
17. Úlohy hlavného kontrolóra
-         vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení ods. 15
-         predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým
-         vypracováva   odborné   stanoviská   k návrhu rozpočtu   obce   a k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve,
-         predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
-         predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
-         spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami mesta zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
-         vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon28),
-         je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo.
-         Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom.
-         Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa ods.14.
-         Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom mestského zastupiteľstva alebo primátorovi.

  

Zdroj: Štatút mesta

Nastavenia cookies