O meste

Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla

Popis 

Mesto Nové Mesto nad Váhom určuje stavbám súpisné a orientačné číslo, vedie ich evidenciu a udržiava ju v súlade so skutočným stavom. Povinnosť osoby určenej v kolaudačnom rozhodnutí je v lehote do 30 dní odo dňa jeho právoplatnosti požiadať o určenie súpisného a orientačného čísla. Zároveň je vlastník budovy povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom. Tabuľky so súpisným číslom obstaráva obec na vlastné náklady a tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník, ktorý zabezpečuje ich pripevnenie.
 

Elektronický formulár 


  Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla


Čo potrebujeme (Doklady – prílohy)
 

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na budovu

 • doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku (kópia LV)
 • právoplatné kolaudačné rozhodnutie (kópia)
 • geometrický plán (kópia)
 • zameranie adresného bodu (grafická + popisná časť)
 • údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú (bytové domy a polyfunkčné budovy- priložiť čísla bytov na jednotlivých podlažiach v tabuľke)

        
       Vzor tabuľky pre bytové a polyfunkčné budovy

 Číslo bytu 

 Podlažie 

1

2

2

2

3

3

4

3

 

 • k stavbám postaveným pred rokom 1976 žiadateľ predloží čestné vyhlásenie, v ktorom musí byť uvedené, kto bol stavebníkom stavby, v ktorom roku bola stavba postavená, účel budovy a dôvod pre ktorý je čestné vyhlásenie vydané (ak stavebník neexistuje, žiadateľ predloží rozhodnutie o dedičstve, príp. kúpnopredajnú zmluvu alebo iný doklad, ktorým preukáže vlastníctvo k stavbe) (kópie dokladov)
    

Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla na budovu

 • doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku (kópia LV)
 • kópia katastrálnej mapy s vyznačením , ktorá stavba bola predmetom
 • fotografia, (dôkaz že stavba neexistuje) (kópia)
 • právoplatné Rozhodnutie o odstránení stavby (kópia)
 • doklad o nakladaní so stavebným odpadom (vážne lístky, faktúry....)
   

Kto vybavuje

Oddelenie výstavby, rozvoja mesta a dopravy
Referát evidencie stavieb
Mgr. Marcela Ščepková

 • tel.: 032/74 02 324
 • e-mail: marcela.scepkova@nove-mesto.sk
 • kancelária: 2. poschodie , č. dverí 324

Poplatok 

 • tabuľka s orientačným číslom 4,20 €
 • tabuľka so súpisným číslom obstaráva mesto na vlastné náklady

Lehota

 • do 30 dní

Predpis (Zákon, VZN)

 • Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§2c)
 • Vyhláška MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.
 • Zákon č.125/2015 Z.z.  o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov.                                              
 • Vyhláška MV SR č. 141/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.
 • Vyhláška MV SR č. 142/2015 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Nastavenia cookies