Samospráva

Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta

Mesto Nové Mesto nad Váhom (ďalej len „mesto“) na základe Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, upravuje podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Všeobecne záväzným nariadením č. 1/2005 v znení Dodatku č.1 a Dodatku č.2 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta (ďalej len „VZN“).

Základnou podmienkou pre poskytovanie dotácií je skutočnosť, že mesto má vo svojom rozpočte na tento účel určené finančné prostriedky na príslušný kalendárny rok, ktoré schvaľuje mestské zastupiteľstvo v rozpočte.

O dotáciu môžu žiadať:

  1. Právnické osoby, ktorých zriaďovateľom je mesto,
  2. Právnické a fyzické osoby, ktoré majú sídlo, resp. trvalý pobyt na území mesta, alebo pôsobia, alebo vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta.

Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok.
Žiadosť na rok 2020 podáva žiadateľ v termíne od 1.10.2019 do 31.3.2020 písomne na Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom podľa vzoru žiadosti, ktorý tvorí prílohu VZN.
Žiadosti o poskytnutie prerokúva Komisia na prerokovanie žiadostí a navrhovanie dotácií na schválenie, ktorej zloženie určuje VZN a je menovaná primátorom mesta.

Prehľad pridelených dotácií v roku 2020

K stiahnutiu

    

   

Prehľad pridelených dotácií v roku 2019

K stiahnutiu