Sociálny taxík

SOCIÁLNY TAXÍK

Vozidlo je prispôsobené aj na prepravu osôb na invalidnom vozíku.

032/28 538 11

službu poskytujeme od 01.07.2016

Pondelok – Piatok  6:30h – 14:30h

(objednávku služby nahlásiť deň vopred od 8:00h do 15:30h telefonicky,
osobne na adrese ZPS ul. Fraňa Kráľa 2688/4, Nové Mesto n/V)Osoba, ktorá je odkázaná na prepravnú služba platí za

 • jednu jazdu mestom                                                   1,00 EUR
 • stojné nad 15 minút za každú začatú hodinu      1,00 EUR
  ( v prípade, že o čakanie osoba požiada)

Osoba, ktorá sprevádza prepravovanú osobu platí za

 • jednu jazdu mestom                                                    1,00 EUR
 • stojné nad 15 minút za každú začatú hodinu       1,00 EUR
  ( v prípade, že o čakanie osoba požiada)

                

Jedna jazda mestom sa rozumie preprava z nástupného miesta na dohodnuté miesto.

O prepravnú službu môže požiadať občan, ktorý má trvalý pobyt v Novom Meste n/V, a ktorý:

 • má ťažké zdravotné postihnutie a je odkázaný na individuálnu prepravu
  (pri prvom požiadaní o prepravnú službu sa občan  preukazuje posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny),
                                                      
 •  má nepriaznivý zdravotný stav s obmedzenou schopnosťou chôdze po rovine, schodoch, alebo s obmedzenou schopnosťou orientácie
  (občan sa preukazuje potvrdením  – obvodného lekára, odborného lekára),
                                                                                                                                                                                                                        
 • má  vek vyšší ako 70 rokov
  (občan sa preukazuje platným občianskym preukazom).


Prepravná služba sa poskytuje:

 • len na území mesta Nové Mesto nad Váhom,

 • prednostne do zdravotníckych zariadení,

 • v prípade voľnej kapacity na vybavenie úradných záležitostí,

 • výnimočne - v prípade voľnej kapacity na vybavenie osobných záležitostí.

 

Objednanie SOCIÁLNEHO TAXÍKA:

·         telefonicky na čísle 032/ 285 38 11,  prípadne osobne – v Zariadení pre seniorov, ul. Fraňa Kráľa 2688/4, Nové Mesto nad Váhom.   Je nutné uviesť dôležité informácie: meno a priezvisko prepravovanej osoby, presnú adresu, kde bude prepravovaná osoba nastupovať,  miesto kam sa potrebuje osoba prepraviť (adresa zdravotného strediska, ambulancie, prípadne meno lekára, názov ambulancie...),  predpokladaný čas vyšetrenia, či bude mať prepravovaná osoba sprievod  inej osoby a čím sa odkázaná osoba preukáže (posudkom z úradu práce sociálnych vecí a rodiny, potvrdením lekára, občianskym preukazom).

Platenie úhrady za prepravnú službu -  priamou  platbou v hotovosti v deň poskytnutia služby vodičovi, ktorý vydá prepravovanej osobe pokladničný doklad.

Nastavenia cookies