Samospráva

Školstvo a vzdelávanie

Školský úrad

Adresa: Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom
            
Čsl. armády 1
            
915 32 Nové Mesto nad Váhom 
 

KONTAKT:

Ing. Gabriela Baginová

vedúca oddelenia školstva

tel. 032/7402 120

e-mail: baginova@nove-mesto.sk

Ing. Lýdia Minarovičová

referát rozpočtu a financovania

tel. 032/7402 119

e-mail: minarovicova@nove-mesto.sk

Ing. Zuzana Hunčíková

referát rozpočtu a financovania

tel. 032/7402 119

e-mail: huncikova@nove-mesto.sk

Náplň činnosti oddelenia na úseku školstva

1.      Plní úlohy školského úradu v zmysle zákona NR SR č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v školstve, ktorým je :
a)      zriaďovanie a zrušovanie základných škôl, finančné, materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky základných škôl, ako i riešenie havarijných stavov týchto škôl
b)      rozhodovanie v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy
c)      rozhodovanie v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku
d)      kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, s výnimkou kontroly podľa §13 zákona č. 596/ 2003, a v oblasti školského stravovania
e)      vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl a školských zariadení (ďalej len riaditelia ), najmä organizačných pokynov na príslušný školský rok
f)        poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam
 
2.      V rámci samosprávnej pôsobnosti mesta zabezpečuje:
a)      zriaďovanie a zrušovanie školských zariadení podľa § 6 ods. 2 zákona č. 569/ 2003, finančné, materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky a starostlivosť o budovy škôl a školských zariadení
b)      finančné prostriedky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania podľa osobitných predpisov, finančné prostriedky na prevádzku a údržbu a investičné prostriedky, ich prerozdeľovanie a kontrolu ich využívania
c)      zostavovanie plánu investícií v oblasti školstva a v spolupráci s príslušnými odbornými útvarmi MsÚ jeho realizáciu
d)      kontrolu a pripomienkovanie návrhov zmlúv o nájme a prenájme priestorov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pred ich predložením na schválenie primátorovi mesta
e)      vytváranie podmienok na :
-         plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách a určovanie školských obvodov podľa § 8 zákona č. 596/ 2003
-         výchovu a vzdelávanie detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v školách a v školských zariadeniach, ktorých je mesto zriaďovateľom
-         výchovu a vzdelávanie žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom
-         stravovanie detí a žiakov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto zriaďovateľom, a kontrolu kvality podávaných jedál v školských jedálňach
f)        poskytovanie právneho poradenstva riaditeľom
g)      návrhy na vymenovanie a odvolanie riaditeľov v súlade so zákonom č. 596/ 2003, vedenie ich personálnej agendy, vypracovanie podkladov na stanovenie pracovných podmienok a platových náležitostí riaditeľov, ako i sledovanie plnenia predpokladov a povinností riaditeľov podľa zákona č. 596/ 2003, zákona o výkone prác vo verejnom záujme a Zákonníka práce vrátane návrhov príslušných opatrení
h)      evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú v obci trvalé bydlisko, a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia
i)        spracúvanie a poskytovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej správy a verejnosti
j)        rozpracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta v oblasti školstva a telesnej kultúry a jeho realizáciu
k)      vypracovanie, prerokovanie a realizáciu koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
l)        ustanovenie orgánov školskej samosprávy v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a ustanovenie obecnej školskej rady., s radou školy a obecnou školskou radouprerokúvaskutočnosti podľa § 6 ods. 7 písm. h) a § 6 ods. 18 zákona č. 596/ 2003
 
3.      Spolupracuje :
a)      s hlavným kontrolórom :
-         pri vykonávaní následnej finančnej kontroly v školách a školských zariadeniach, kontroly na úseku hospodárenia s pridelenými finančnými prostriedkami, s materiálnymi hodnotami a majetkom, ktorý majú v správe
-         pri vybavovaní sťažností a petícií občanov a zákonných zástupcov detí a žiakov škôl a školských zariadení (okrem sťažností a petícií podľa §13 ods. 1 zákona č.596/ 2003 ); v prípade potreby požiada o pomoc pri prešetrovaní sťažností a petícií Štátnu školskú inšpekciu alebo krajský školský úrad
b)      s príslušným krajským školským úradom a inými štátnymi orgánmi pri zabezpečovaní predmetových olympiád a súťaží detí a žiakov
c)      s riaditeľmi pri zabezpečení personálneho obsadenia škôl a školských zariadení pedagogickými zamestnancami a nepedagogickými zamestnancami
d)      so školskou komisiou mestského zastupiteľstva
e)      s príslušným samosprávnym krajom pri zabezpečení ubytovania zahraničných lektorov pôsobiacich v školách a v školských zariadeniach
f)        s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami zaoberajúcimi sa záujmovou činnosťou detí a mládeže a športom

Náplň činnosti oddelenia na úseku telesnej kultúry

V zmysle zákona NR SR č. 288/ 1997 Z. z. o telesnej kultúre v znení neskorších predpisov zabezpečuje :
a)      výkon štátnej správy na úseku telesnej kultúry
b)      rozpracovanie koncepcie rozvoja telesnej kultúry na území mesta
c)      súčinnosť pri výbere a príprave športových talentov
d)      organizovanie a spoluprácu pri organizovaní športových podujatí miestneho významu
e)      utváranie podmienok na rozvoj športu pre všetkých
f)        podporu športových aktivít zdravotne postihnutých občanov
g)      podporu iniciatív v rámci telesnej kultúry zameraných na ochranu prírody
h)      podklady na kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami poskytnutými na telesnú kultúru
i)        spoluprácu s občianskymi združeniami, fyzickými a právnickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry
Nastavenia cookies