Daň za psa

Popis

Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti k dani za psa správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Elektronický formulár 

Čo potrebujeme (Doklady – prílohy) 

Treba vedieť kedy sa pes narodil a odkedy je chovaný na adrese daňovníka.

Kto vybavuje

Oddelenie ekonomiky a rozpočtu
Referát služieb pre podnikateľov, byty, trhy, jarmoky
Ing. Iveta Petrovičová

  • tel.: 032/7402 121
  • e-mail: iveta.petrovicova@nove-mesto.sk
  • kancelária: 1. poschodie nová časť budovy, č. dverí 244

Poplatok 

Sadzba dane za psa je rozdelená ak:

  • Pes chovaný v rodinných domoch a v ohradenom priestore ( napr. : záhrada, rekreačný objekt, podnikateľská prevádzka)   – 13,00 EUR
  • Pes chovaný v bytových domoch    - 50,00 EUR

 

Predpis – (Zákon, VZN)

Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN č. 5/2011 v znení neskorších predpisov,  priznanie k dani za psa  sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví  Ministerstvo financií SR všeobecne záväzným právnym predpisom, v ktorom daňovník označí druh priznania ( PRIZNANIE k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje).

Súvisiace odkazy

Nastavenia cookies