O meste

Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Popis

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta Nové Mesto nad Váhom.

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

a) fyzická osoba,

 • ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť")
 • podáva oznámenie na Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom

b) právnická osoba,

 • ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
 • podáva oznámenie na Technické služby mesta  Nové Mesto nad Váhom - pre právnickú osobu NIE JE  určený tento elektronický formulár

c) podnikateľ,

 • ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa území mesta na účel podnikania
 • podáva oznámenie na Technické služby mesta  Nové Mesto nad Váhom - pre podnikateľa  NIE JE  určený tento elektronický formulár

Elektonický formulár


Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 •  elektronický formulár len pre FO
    

Kto vybavuje

Oddelenie finančnej a informačnej sústavy
Referát poplatkov za komunálne odpady
Čačíková Martina

 • tel.: 032/7402 411
 • e-mail: martina.cacikova@nove-mesto.sk
 • kancelária: prízemie vľavo, č. dverí 120 

Poplatok

 •  nevyžadujú sa

Lehota

 • na vybavenie: 30 dní (môže byť prerušená)

 Predpis – (Zákon, VZN)

 • Zákon č.582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • VZN mesta Nové Mesto nad Váhom č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Nastavenia cookies