O meste

Vydávanie hlasovacieho preukazu

Popis

Mesto Nové Mesto nad Váhom  vydáva hlasovacie preukazy pre občanov, ktorí sa chcú zúčastniť volieb/referenda mimo adresy ich trvalého bydliska.

Po overení údajov žiadosti a následnej akceptácii žiadosti:

 • zapíše sa vydanie hlasovacieho preukazu do príslušnej evidencie,
 • vystaví sa hlasovací preukaz,
 • žiadateľ sa vyškrtne zo zoznamu voličov v prislúchajúcom okrsku mestskej časti.

Pri elektronickom podaní sa žiadateľovi zašle:

 • Informácia o vydaní voličského preukazu
 • Voličský preukaz v papierovej forme doporučenou poštou na zadanú kontaktnú adresu žiadateľa.
   

Elektronický formulár 


  Vydávanie hlasovacieho preukazu

 

Kto vybavuje

Oddelenie právne a správy majetku
Referát evidencie obyvateľstva
Beňáková Veronika

 

 • tel.: 032/7402 123
 • e-mail: veronika.benakova@nove-mesto.sk
 • kancelária: prízemie vľavo, č. dverí 122
   

Poplatok

 •  nevyžaduje sa
   

Lehota

 • volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu najneskôr do troch dní pre voľbami
   

Predpis – (Zákon, VZN)

 • Zákon č.180/2014 Z.z. Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tzv. volebný kódex)
 • Zákon č.346/1990 Zb. Zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí
Nastavenia cookies