Samospráva

Zastupiteľstvo

Termíny zasadnutie MsZ v roku 2024

 27. februára 2024 23. apríla 2024  25. júna 2024 24. septembra 2024 19. novembra 2024 16. decembra 2024

 

Termíny zasadnutie MsZ v roku 2023

 21. februára 2023 25. apríla 2023  20. júna 2023 19. septembra 2023 5. decembra 2023

 

Termíny zasadnutia MsZ v roku 2022

18.1.2022

8.2.2022
9.mimoriadne

1.3.2022 31.3.2022
10.mimoriadne
12.4.2022
11.mimoriadne
26.4.2022
12.mimoriadne

3.5.2022

28.6.2022

13.9.2022

25.10.2022

18.11.2022

13.mimoriadne

25.11.2022

ustanovujúce

13.12.2022

1. MsZ

 

 

     

 

 

Termíny zasadnutia MsZ v roku 2021

 

5.1.2021
3.mimoriadne

18.2.2021
4.mimoriadne

9.3.2021   9.4.2021
5.mimoriadne

 30.4.2021
6.mimoriadne

11.5.2021   

27.5.2021

7.mimoriadne

29.6.2021

25.8.2021

8.mimoriadne  

7.9.2021 26.10.2021 7.12.2021

 

Termíny zasadnutia MsZ v roku 2020

 

24.1.2020 2.mimoriadne 25.2.2020 26.5.2020 7.7.2020 8.9.2020 27.10.2020 8.12.2020

 

Termíny zasadnutia MsZ v roku 2018/2019

10.12.2018 11.1.2019 mimoriadne 26.2.2019  30.4.2019 18.6.2019 10.9.2019 29.10.2019 10.12.2019

Mestské zastupiteľstvo

  

1.     Mestské zastupiteľstvo je orgánom mesta - zastupiteľským zborom zloženým z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky.
 
2.     Počet poslancov mestského zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami mestské zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.
 
3.      Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta, najmä:
a)      určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontroluje hospodárenie s ním7,
b)      schvaľuje rozpočet mesta a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet mesta, schvaľuje emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľuje zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. l zákona o obecnom zriadení, rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku,
c)      schvaľuje územný plán mesta alebo jeho časti i koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
d)      rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,
e)      určuje náležitosti miestnej dane, miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky,
f)        vyhlasuje hlasovanie obyvateľov mesta o najdôležitejších otázkach života i rozvoja mesta a zvoláva verejné zhromaždenia občanov,
g)      uznáša sa na nariadeniach,
h)      schvaľuje dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení podľa § 2l ods. l zákona o obecnom zriadení,
i)        určuje organizáciu mestského úradu, určuje plat primátora mesta ,hlavného kontrolóra a na návrh primátora plat zástupcovi primátora,
j)        schvaľuje poriadok odmeňovania zamestnancov mesta vypracovaný podľa osobitného predpisu8,rokovací poriadok mestského zastupiteľstva, pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a mestskej polície, ako aj ďalšie predpisy,
k)      zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora resp. orgánov podľa osobitných predpisov vymenúva a odvoláva ich vedúcich (riaditeľov), zakladá a zrušuje obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľuje zástupcov mesta do ich orgánov, ako aj schvaľuje majetkovú účasť v právnickej osobe 9,
l)        schvaľuje združovanie mestských prostriedkov, činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu
m)    zriaďuje a zrušuje orgány potrebné na samosprávu a určuje náplň ich práce,
n)       udeľuje čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny,
o)      ustanovuje erb mesta, vlajku mesta a pečať mesta,
p)      rozhoduje o zriadení výborov v mestských častiach a o vymedzení ich oprávnení,
q)      schvaľuje štatút mesta.
 
4.      Schváleniu mestského zastupiteľstva podliehajú vždy7:
a)      zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,
b)      zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu určenú mestským zastupiteľstvom,
c)      nakladanie s majetkovými právami v určenej hodnote.
 
5.      Mestské zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace. Jeho zasadnutia zvoláva a vedie primátor, ak tento štatút neustanovuje inak. Prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva zvolá primátor zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Ak požiada o zvolanie zasadnutia mestského zastupiteľstva aspoň tretina poslancov mestského zastupiteľstva, primátor zvolá zasadnutie do l0 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie, ak žiadosť neobsahuje iný termín. Zasadnutie mestského zastupiteľstva možno uskutočniť aj vtedy, ak ho primátor nezvolá - v takomto prípade môže ho zvolať zástupca primátora alebo iný poslanec poverený mestským zastupiteľstvom.
 
6.      Návrh programu rokovania sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta aspoň tri dni pred zasadnutím mestského zastupiteľstva alebo, ak ide o mimoriadne zasadnutie, aspoň 24 hodín pred jeho konaním. Úradnou tabuľou a miestom v meste obvyklým na zverejňovanie sú: úradné tabule v budove MsÚ na Ul. ČSA 1, ďalej miestom obvyklým sú vývesné skrinky na Ul. M.R. Štefánika a ďalšie miesta, ktoré schváli MsZ.
 
7.      Zasadnutia mestského zastupiteľstva sú zásadne verejné. Mestské zastupiteľstvo vyhlási rokovanie za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných predpisov10.
 
8.      Mestské zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia mestského zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Ak mestské zastupiteľstvo nie je schopné rokovať a uznášať sa, primátor zvolá do 14 dní nové zasadnutie.
 
9.      Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Národnej rady SR, zástupca vlády alebo štátneho orgánu, slovo sa mu udelí. Môže sa udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi mesta.
 
10. Nariadenia a uznesenia mestského zastupiteľstva podpisuje primátor najneskôr do 10 dní od ich schválenia mestským zastupiteľstvom.
 
11. Podrobné pravidlá o rokovaní mestského zastupiteľstva upravuje rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.

 

Zdroj: Štatút mesta

Nastavenia cookies