Finančný príspevok pri narodení dieťaťa

Popis:

Jednorázový finančný príspevok pri narodení dieťaťa, ktorý sa vypláca oprávnenej osobe pri splnení podmienok, poskytne Mesto Nové Mesto nad Váhom za účelom hmotnej podpory a pomoci pri výkone rodičovských práv a povinností. Jednorázový finančný príspevok pri narodení dieťaťa je nenávratná finančná pomoc, na jeho poskytnutie nevzniká právny nárok v zmysle všeobecne záväzných predpisov Slovenskej republiky.

Jednorázový finančný príspevok pri narodení dieťaťa môže byť poskytnutý iba raz. V prípade súčasne narodených viac detí mesto poskytne príspevok na každé dieťa. 

Výška príspevku na jedno dieťa je 200 EUR.

 

Podmienky poskytnutia príspevku:

Oprávnenou osobou na poskytnutie príspevku je:

a) matka, matka, ktorá dieťa porodila a má trvalý pobyt v Novom Meste nad Váhom najmenej 3 mesiace pre narodením dieťaťa

b) otec dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt v Novom Meste nad Váhom najmenej 3 mesiace pred narodením dieťaťa v prípade ak:

  • matka zomrela alebo bolo po nej vyhlásené pátranie
  • dieťa bolo zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu

c) osoba s trvalým pobytom v Novom Meste nad Váhm najmenej 3 mesiace pred narodením dieťaťa, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej rodičov na základe pravoplatného rozhodnutia súdu alebo príslušného orgánu podľa zákona o rodine

Oprávnená osoba je povinná podať písomnú žiadosť:

  • najskôr po dožití 28 dní odo dňa narodenia dieťaťa
  • najneskôr do 90 dní odo dňa narodenia dieťaťa
  • najneskôr do 90 dní od právoplatnosti rozhodnutia súdu alebo príslušného orgánu o zverení dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov najneskôr do dovŕšenia jedného roka dieťaťa

Mesto Nové Mesto nad Váhom poskytne príspevok oprávnenej osobe na dieťa, ktoré má trvalý pobyt v Novom Meste nad Váhom.

Elekronický formulár:

 

K žiadosti je potrebné priložiť fotokópiu rodného listu dieťaťa.

 

Kto vybavuje:

Oddelenie sociálne a bytové

Pastieriková Elena

  • tel: 032/7402 124
  • e-mail: elena.pastierikova@nove-mesto.sk
  •  kancelária: prízemie, číslo dverí 124

 

Predpis - (zákon, VZN):

  • VZN mesta Nové Mesto nad Váhom č.1/2015 o poskytovaní jednorázového finančného príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom mesta Nové Mesto nad Váhom

 

Nastavenia cookies