Samospráva

Kontakty

Adresa:

ikona adresa

Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom

Čsl. armády 1

915 32 Nové Mesto nad Váhom

Slovenská republika

Iné informácie:
IČO: 00311863
DIČ: 2021079841
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. - Nové Mesto nad Váhom
Číslo účtu:  5801265001/5600
IBAN: SK12 5600 0000 0058 0126 5001

Číslo elektronickej schránky:  E0005587912   Základné informácie o elektronickej schránke

 

Úradné hodiny na MsÚ v Novom Meste nad Váhom:
Pondelok : 7.30 – 12.15    13.00 – 15.15
Utorok : 7.30 – 12.15   13.00 – 15.15
Streda : 8.30 – 12.15   13.00 – 16.45
Štvrtok : nestránkový deň
Piatok : 7.30 – 12.15   13.00 – 14.45

 

Základné kontakty:

ikona telefon

Predvoľba vrámci Slovensko: 032

Predvoľba zo zahraničia: 00421 32 alebo mobilná sieť 00421 9XX

e-mail: msu@nove-mesto.sk

Referát matriky
Barbora Sadloňová

032 7402 507
matrika@nove-mesto.sk
barbora.sadlonova@nove-mesto.sk
Referát obchodu, bytový a cestovného ruchu (jarmok)
Lívia Zongorová

032 7402 121

livia.zongorova@nove-mesto.sk
Referát dane z nehnuteľnosti (jarmok)
Zdenka Hrehorová

032 7402 122

zdenka.hrehorova@nove-mesto.sk
Referát poplatkov za komunálne odpady
Bc. Martina Čačíková
Mgr. Petra Šusterová

032 7402 411
032 7402 413


martina.cacikova@nove-mesto.sk
petra.susterova@nove-mesto.sk

Referát dane za psa
Simona Lysáková


032 7402 133


simona.lysakova@nove-mesto.sk
Referát evidencie obyvateľstva
Veronika Beňáková

032 7402 123

veronika.benakova@nove-mesto.sk
Sekretariát prednostu mestského úradu
Jaroslava Durcová

032 7402 224

jaroslava.durcova@nove-mesto.sk
Sekretariát primátora mesta
Ivana Madarová

032 7402 219
ivana.madarova@nove-mesto.sk

 

Ostatné e-mailové a telefónne kontakty:

 

ÚTVAR

TELEFÓN

E-MAIL

PRIMÁTOR MESTA
Ing. František Mašlonka


032 7402 220

primator@nove-mesto.sk
Zástupca primátora
Mgr. Andrej Neuschl

032 7402 217

andrej.neuschl@nove-mesto.sk

Sekretariát primátora mesta
Ivana Madarová


032 7402 219

ivana.madarova@nove-mesto.sk
Hlavný kontrolór
Mgr. Peter Bača

032 7402 215

peter.baca@nove-mesto.sk
Mestská polícia - náčelník
Ing. Jaroslav Madara

032 777 1920

jaroslav.madara@nove-mesto.sk

ÚSEK PREDNOSTU
 
  
Prednosta mestského úradu
Ing. František Sádecký

032 7402 222

frantisek.sadecky@nove-mesto.sk
Sekretariát prednostu mestského úradu
Jaroslava Durcová

032 7402 224

jaroslava.durcova@nove-mesto.sk
Referát obrany, bezpečnosti a ochrany
Mgr. Martin Šebek

032 7402 412

martin.sebek@nove-mesto.sk
Správca počítačovej siete
Juraj Lacko
Juraj Kvasnica

032 7402 417
032 7402 417

juraj.lacko@nove-mesto.sk
juraj.kvasnica@nove-mesto.sk
Správca registratúrného strediska
PhDr. Jozef Karlík
032 2856 134
0905 592 305

jozef.karlik@nove-mesto.sk
Hospodár športového areálu AFC
Tibor Jurík

032 771 2394
 

SPOLOČNÝ ÚRAD SAMOSPRÁVY
 
Prednosta SÚS
Ing. Ján Koreň

032 7402 600

sus.koren@gmail.com

ODDELENIE VÝSTAVBY A ROZVOJA MESTA
 
Vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta
Ing. Rastislav Petkanič

032 7402 322


rastislav.petkanic@nove-mesto.sk

Referát územného plánovania
Ing., arch. Mária Serdahelyová

032 7402 318

maria.serdahelyova@nove-mesto.sk
Referát výstavby
Ing. Igor Ištok

032 7402 325

igor.istok@nove-mesto.sk
Referát rozpočtovania stavieb a stavebného dozoru
Miroslava Stančíková

032 7402 307

miroslava.stancikova@nove-mesto.sk
Referát stavebného poriadku
Jozef Juriga

032 7402 306

jozef.juriga@nove-mesto.sk
Referát verejného obstarávania
Ing. Miroslav Hikel

032 7402 305

miroslav.hikel@nove-mesto.sk
Referát evidencie stavieb
Mgr. Marcela Ščepková

032 7402 324

marcela.scepkova@nove-mesto.sk
Referát životného prostredia
Ing. Zuzana Paučinová

032 7402 414

zuzana.paucinova@nove-mesto.sk
Referát dopravy a miestnych komunikácií

032 7402 415ODDELENIE INVESTÍCIÍ A ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV MESTA
 
Vedúci oddelenia investícií a rozvojových projektov mesta
 
032 7402 212
 

Referát pre spracovávanie rozvojových projektov mesta
Róberta Lukačovičová


032 7402 116


roberta.lukacovicova@nove-mesto.sk

ODDELENIE PRÁVNE A SPRÁVY MAJETKU
 
Vedúca oddelenia právneho a správy majetku
Mgr. Tatiana Šusteková

032 7402 312

tatiana.sustekova@nove-mesto.sk
Referát správy majetku
Ing. Judita Jakubeová

032 7402 416

judita.jakubeova@nove-mesto.sk
Referát organizačný a hospodársky
Svetlana Kovačovicová
Danka Staňová
Svetoslav Šebek

032 7402 507


svetlana.kovacovicova@nove-mesto.sk

Referát evidencie obyvateľstva
Veronika Beňáková

032 7402 123

veronika.benakova@nove-mesto.sk
Referát matriky
Barbora Sadloňová


032 7402 507


matrika@nove-mesto.sk
barbora.sadlonova@nove-mesto.sk


ODDELENIE ŠKOLSTVA, MLÁDEŽE A TELESNEJ KULTÚRY
 
Vedúci oddelenia školstva, mládeže a telesnej kultúry
Ing. Gabriela Baginová

032 7402 120

gabriela.baginova@nove-mesto.sk
Referát rozpočtu a financovania
Ing. Lýdia Minarovičová

032 7402 119

lydia.minarovicova@nove-mesto.sk

Referát sociálny a kultúry
Elena Pastieriková
Ing. Iveta Petrovičová


032 7402 124
032 7402 126

elena.pastierikova@nove-mesto.sk
iveta.petrovicova@nove-mesto.sk
Referát požiarnej ochrany a
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Bc. Rudolf Rzavský

032 7402 118

rudolf.rzavsky@nove-mesto.sk

ODDELENIE FINANČNEJ A INFORMAČNEJ SÚSTAVY
 
Vedúci oddelenia finančnej a informačnej sústavy
Ing. Miroslav Trúsik

032 7402 225

miroslav.trusik@nove-mesto.sk
Referát finančný  - účtovníctvo
Ing. Zuzana Kočová
Zuzana Kolečanská
 
032 7402 317
032 7402 319

 
zuzana.kocova@nove-mesto.sk
zuzana.kolecanska@nove-mesto.sk

Referát PAM
Ing. Dagmar Lišková 

 
032 7402 315

 
dagmar.liskova@nove-mesto.sk
Referát účtovníctva - fakturácie, daň za psa
Simona Lysáková
 
032 7402 133
 
simona.lysakova@nove-mesto.sk
Referát správy daní - vymáhanie nedoplatkov
JUDr. Marek Atalovič

 
032 7402 125

 
marek.atalovic@nove-mesto.sk

Referát daní - daň z nehnuteľnosti
Zdenka Hrehorová

032 7402 122
 
zdenka.hrehorova@nove-mesto.sk
Referát poplatkov za komunálne odpady
Bc. Martina Čačíková
Mgr. Petra Šusterová
 
032 7402 411
032 7402 413

 
martina.cacikova@nove-mesto.sk
petra.susterova@nove-mesto.sk

Referát obchodu, bytový a cestovného ruchu
Lívia Zongorová
 
032 7402 121
 
livia.zongorova@nove-mesto.sk
Útulok pre občanov bez prístrešia
Bc. Jana Vlčková
 
032 771 7364
 
jana.vlckova@nove-mesto.sk

 

Nastavenia cookies