Samospráva

Kontakty

Adresa:

ikona adresa

Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom

Čsl. armády 1

915 32 Nové Mesto nad Váhom

Slovenská republika

Iné informácie:
IČO: 00311863
DIČ: 2021079841
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. - Nové Mesto nad Váhom
Číslo účtu:  5801265001/5600
IBAN: SK12 5600 0000 0058 0126 5001

Číslo elektronickej schránky:  E0005587912   Základné informácie o elektronickej schránke

 

 

Základné kontakty:

ikona telefon

Predvoľba vrámci Slovensko: 032

Predvoľba zo zahraničia: 00421 32 

e-mail: msu@nove-mesto.sk

 

 

 

Referát matriky
Barbora Sadloňová


032 7402 507


matrika@nove-mesto.sk
barbora.sadlonova@nove-mesto.sk

Referát organizačný, overovanie
Svetlana Kovačovicová


032 7402 507


svetlana.kovacovicova@nove-mesto.sk

Referát podnikateľský, trhy, jarmok, ryb.lístky
Ing. Iveta Petrovičová


032 7402 121


iveta.petrovicova@nove-mesto.sk

Referát dane z nehnuteľnosti
Zdenka Hrehorová


032 7402 122

zdenka.hrehorova@nove-mesto.sk

Referát poplatkov za komunálne odpady
Bc. Martina Čačíková
Mgr. Petra Šusterová


032 7402 411
032 7402 413


martina.cacikova@nove-mesto.sk
petra.susterova@nove-mesto.sk

Referát správy a evidencie majetku
Bc. Ivona Vilínová


032 7402 123


ivona.vilinova@nove-mesto.sk

Referát evidencie obyvateľstva
Veronika Beňáková


032 7402 123

veronika.benakova@nove-mesto.sk

Pokladňa, podateľňa
Jaroslava Durcová


032 7402 224

jaroslava.durcova@nove-mesto.sk

Referát pre sociálne veci a spávu bytov
PhDr. Martina Koreňová


032 7402 124


martina.korenova@nove-mesto.sk

Ostatné e-mailové a telefónne kontakty:

 

KANCELÁRIA PRIMÁTORA

TELEFÓN

E-MAIL

PRIMÁTOR MESTA
Ing. František Mašlonka


032 7402 220

primator@nove-mesto.sk
Zástupca primátora
Mgr. Andrej Neuschl

032 7402 217

andrej.neuschl@nove-mesto.sk

Sekretariát primátora mesta
Ivana Madarová


032 7402 219

ivana.madarova@nove-mesto.sk

Marketing, komunikácia
Jana Krištofovičová

0918 406 962

marketing@nove-mesto.sk

Vodič MsÚ
Svetoslav Šebek


032 7402 103

 
Hlavný kontrolór
Mgr. Peter Bača

032 7402 215

peter.baca@nove-mesto.sk
Mestská polícia - náčelník
Ing. Jaroslav Madara, LL.M.

032 777 1920

jaroslav.madara@nove-mesto.sk

KANCELÁRIA PREDNOSTU
 
  
Prednosta mestského úradu
Ing. František Sádecký

032 7402 222

frantisek.sadecky@nove-mesto.sk

Sekretariát prednostu mestského úradu
Jaroslava Durcová

Natália Večeřová

 

032 7402 224

 

jaroslava.durcova@nove-mesto.sk

natalia.vecerova@nove-mesto.sk

Mzdy a personalistika
Ing. Dagmar Lišková

 

032 7402 315

 

dagmar.liskova@nove-mesto.sk

Referát požiarnej ochrany a
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Bc. Rudolf Rzavský

 

032 7402 118

 

rudolf.rzavsky@nove-mesto.sk

Referát obrany, bezpečnosti a ochrany
Mgr. Martin Šebek

032 7402 412

martin.sebek@nove-mesto.sk
IT, kyberbezpečnosť
Juraj Lacko
Juraj Kvasnica

032 7402 417
032 7402 417

juraj.lacko@nove-mesto.sk
juraj.kvasnica@nove-mesto.sk

Registratúra
PhDr. Jozef Karlík
Erik Viener


032 2856 134
0905 592 305


jozef.karlik@nove-mesto.sk
erik.viener@nove-mesto.sk

Upratovačka
Katarína Kotlárová

 

 

Správa športových areálov
Tibor Jurík
Martin Jurík
Lukáš Šebek032 771 2394
 

ODDELENIE INVESTÍCIÍ A VÝSTAVBY
 
Vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta
Ing. Roman Kozáček

032 7402 305

roman.kozacek@nove-mesto.sk
Referát územného plánovania
Ing., arch. Mária Serdahelyová

032 7402 318

maria.serdahelyova@nove-mesto.sk
Referát výstavby
Ing. Igor Ištok

032 7402 325

igor.istok@nove-mesto.sk
Referát rozpočtovania stavieb a stavebného dozoru
Miroslava Stančíková

032 7402 307

miroslava.stancikova@nove-mesto.sk
Referát stavebného poriadku
Jozef Juriga

032 7402 306

jozef.juriga@nove-mesto.sk
Referát evidencie stavieb
Monika Turčeková

032 7402 324

monika.turcekova@nove-mesto.sk

Referát dopravy a miestnych komunikácií
Bc. Monika Piscová


032 7402 415


monika.piscova@nove-mesto.sk

ODDELENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Vedúca oddelenia životného prostredia
Ing. Zuzana Paučinová

 

032 7402 414 

 

zuzana.paucinova@nove-mesto.sk

Referát odpadového hospodárstva
Mgr. Katarína Poláčková


032 7402 212


katarina.polackova@nove-mesto.sk

Referát poplatkov za komunálne odpady
Bc. Martina Čačíková
Mgr. Petra Šusterová

032 7402 411
032 7402 413

martina.cacikova@nove-mesto.sk
petra.susterova@nove-mesto.sk


ODDELENIE ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV MESTA
 
Vedúci oddelenia rozvojových projektov mesta
Ing. Rastislav Petkanič
 
032 7402 322
 
rastislav.petkanic@nove-mesto.sk

Projektový manažment, verejné obstarávanie
Roberta Lukačovičová
Daniel Hladký


032 7402 116
032 7402 117


roberta.lukacovicova@nove-mesto.sk
daniel.hladky@nove-mesto.sk


ODDELENIE PRÁVNE 
 
Vedúca právneho oddelenia 
Mgr. Tatiana Šusteková

032 7402 312

tatiana.sustekova@nove-mesto.sk
Referát evidencie zmlúv
Ing. Judita Jakubeová

032 7402 416

judita.jakubeova@nove-mesto.sk
Referát verejného obstarávania
Mgr. Adam Nemček

032 7402 419

adam.nemcek@nove-mesto.sk

Referát vymáhania pohľadávok
JUDr. Marek Atalovič


032 7402 125


marek.atalovic@nove-mesto.sk


ODDELENIE ŠKOLSTVA, MLÁDEŽE A ŠPORTU
 
Vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu
Ing. Gabriela Baginová

032 7402 120

gabriela.baginova@nove-mesto.sk

Referát rozpočtu a financovania
Ing. Lýdia Minarovičová
Ing. Zuzana Hunčíková


032 7402 119
032 7402 127


lydia.minarovicova@nove-mesto.sk
zuzana.huncikova@nove-mesto.sk


ODDELENIE EKONOMIKY A ROZPOČTU
 
Vedúci oddelenia ekonomiky a rozpočtu
Ing. Miroslav Trúsik

032 7402 225

miroslav.trusik@nove-mesto.sk
Referát účtovníctva a evidencie majetku
Ing. Zuzana Kočová

032 7402 317

zuzana.kocova@nove-mesto.sk

Referát účtovníctva 
Zuzana Kolečanská

032 7402 319

zuzana.kolecanska@nove-mesto.sk

Referát dotácií
Simona Lysáková
 
032 7402 133
 
simona.lysakova@nove-mesto.sk
Referát daní z nehnuteľnosti
Zdenka Hrehorová

032 7402 122
 
zdenka.hrehorova@nove-mesto.sk
Referát podnikateľský, ryb. lístky, trhy, jarmok, daň za psa
Ing. Iveta Petrovičová
 
032 7402 121
 
iveta.petrovicova@nove-mesto.sk

 

Nastavenia cookies