Zabratie verejného priestranstva a verejné parkovacie miesto

Popis

Za verejné priestranstvo sa považujú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta.
Mesto Nové mesto nad Váhom ako správca miestnej dane môže na žiadosť daňovníka, ktorým je fyzická alebo právnická osoba, vydať rozhodnutie na užívanie verejného priestranstva /umiestnenie lešenia, kontajnera, usporiadanie akcií a podujatí, umiestnenie letných sedení a iné.
Sadzbu dane určí mesto za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý meter štvorcový osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.
 

Elektronický formulár 

 

Kto vybavuje

Oddelenie investícií a výstavby
Referát dopravy a miestnych komunikácií
Bc. Piscová Monika

 • tel.: 032/7402 415
 • e-mail: monika.piscova@nove-mesto.sk
 • kancelária: 3. poschodie , č. dverí 414
   

Poplatok

 •  nevyžadujú sa.
   

Lehota

 Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer (účel, miesto, obdobie a veľkosť záberu) osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
 

 Predpis – (Zákon, VZN)

 • Zákon č.582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • VZN mesta Nové Mesto nad Váhom č. 9/2016 o miestnych daniach
Nastavenia cookies