Dane za ubytovanie

Popis  

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie v ubytovacom zariadení, ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

Základom dane je počet prenocovaní.  

Elektronický formulár 

  

Čo potrebujeme (Doklady – prílohy) 

O vybraných daniach za ubytovanie vedie prevádzkovateľ zariadenia poskytujúci ubytovanie dvojmo jednoduchú a preukázanú evidenciu. Táto evidencia musí obsahovať: meno, priezvisko ubytovaných, adresa trvalého bydliska, doba pobytu. Túto evidenciu odovzdá  1 krát na mestský úrad v termínoch odvodu dane.

Každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje ubytovanie si vyzdvihne na mestskom úrade potvrdenky na zaplatenie daní. Potvrdenky pri vyberaní daní vyplní  dvojmo a kópie odovzdá na mestský úrad v termínoch odvodu daní. 

Kto vybavuje 

Oddelenie ekonomiky a rozpočtu
Referát služieb pre podnikateľov, byty, trhy, jarmok
Ing. Iveta Petrovičová 

  • tel.: 032/7402 121
  • e-mail: iveta.petrovicova@nove-mesto.sk
  • kancelária: nová budova, č. dverí 244

Poplatok 

Sadzba dane  je 0,40 € na osobu a prenocovanie. 

Lehota 

Daň platí prevádzkovateľ, ktorý poskytuje prechodné ubytovanie na mestský úrad
v štvrťročných splátkach vždy do 15. dňa po skončení štvrťroku.  

Predpis – (Zákon, VZN)

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Mesto nad Váhom č. 9/2016 o miestnych daniach a jeho dodatky

Nastavenia cookies