Povoľovanie ambulantného predaja

Popis

Ambulantný predaj je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou (za stánok s dočasným stanovišťom sa nepovažuje predajné zariadenie, na zriadenie ktorého sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitných predpisov). 

Správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva mesto. Ak je trhovým miestom priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, ale fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom ho prenajme na ambulantný predaj, za správcu trhového miesta sa považuje ich prenajímateľ.  

Správu mestského trhoviska vykonávajú Technické služby mesta v Novom Meste nad Váhom. 

Na území mesta sa ambulantne môžu predávať: 

 • knihy, denná a periodická tlač,
 • drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
 • jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
 • balená zmrzlina,
 • ovocie a zelenina,
 • kvetiny,
 • žreby okamžitých lotérií a žrebovacích vecných lotérií
   

Elektronický formulár 


  Povoľovanie ambulantného predaja


Čo potrebujeme (Doklady – prílohy)

 K žiadosti o vydanie povolenia na ambulantný predaj je potrebné priložiť: 

 • fotokópiu platného živnostenského listu (výpisu z obch. registra) 
 • v prípade zmien údajov v ŽL je potrebné priložiť aj dodatky k ŽL vydané príslušným orgánom štátnej správy 
 • fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu pokladnice, alebo čestné prehlásenie v zmysle príslušného zákona 

Kto vybavuje

Oddelenie ekonomiky a rozpočtu 
Referát služieb pre podnikateľov, byty, trhy, jarmok
Ing. Iveta Petrovičová 

 • tel.: 032/7402 121
 • e-mail: iveta.petrovicova@nove-mesto.sk
 • kancelária: nová budova, č. dverí 244 

Poplatok

 • pri uskutočňovaní ambulantného predaja z prenosného predajného zariadenia vrátane uskutočnenia hudobnej produkcie spojenej s predajom vlastnej produkcie je  vo výške 15 €/deň,  
 • pri uskutočňovaní ambulantného predaja z prenosného predajného zariadenia je vo výške 5 €/deň,  
 • pri uskutočňovaní ambulantného predaja z auta je nájomné 2 €/m2 a deň, pričom výška nájomného sa vypočíta zo zabratej plochy podľa pôdorysu auta a manipulačného priestoru,  
 • pri uskutočňovaní ambulantného predaja na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou je vo výške 0,50 €/m2 a deň

Lehota

Do 30 dní od podania žiadosti 

Predpis – (Zákon, VZN) 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č.3/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Nové Mesto nad Váhom

Nastavenia cookies