Samospráva

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti upravuje zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Cieľom zákona je motivácia fyzických osôb oznamovať protispoločenskú činnosť, o ktorej sa  dozvedeli v súvislosti so svojim pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom.

Zodpovednou osobou, ktorej sa podnet oznamuje a ktorá ho prešetruje, je podľa § 10 ods. 1 zákona hlavný kontrolór mesta.

Oznámenie skutočností týkajúcich sa protispoločenskej činnosti, prípadne závažnej protispoločenskej činnosti možno podať:

  •  osobne v kancelárii zodpovednej osoby v sídle Mestského úradu Nového Mesta nad Váhom, Čsl. armády 1,  915 32 Nové Mesto nad Váhom, tel. číslo 032 7402 215. Oznamovateľ môže požiadať o osobné stretnutie, pričom zodpovedná osoba je povinná uskutočniť stretnutie bezodkladne, najneskôr však do 7 kalendárnych dní odo dňa požiadania. Zodpovedná osoba vyhotoví pri ústnom podaní zápisnicu o ústnom oznámení, pričom oznamovateľ následne skontroluje jej obsah, prípadne ho opraví a potvrdí svojim podpisom.
  • písomne na adresu: Mesto Nové Mesto nad Váhom, hlavný kontrolór mesta,  Čsl. armády 1,  915 32 Nové Mesto nad Váhom.   Písomné oznámenie sa podáva v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať – INTERNE CHRÁNENÉ – do rúk hlavného kontrolóra mesta“.  Písomnosť s označením „Neotvárať – INTERNE CHRÁNENÉ – do rúk hlavného kontrolóra mesta“ zamestnanec podateľne nesmie otvoriť, označí ju len podacou pečiatkou s vyznačením dátumu prijatia a číslom v podacom denníku a bezodkladne ju doručí zodpovednej osobe.
  • elektronickou formou na e-mailovú adresu podnet@nove-mesto.sk, ktorá je dostupná 24 hodín denne a prístupná len zodpovednej osobe.

Oznámenie prijaté inou osobou ako zodpovednou osobou je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe. Zároveň je táto osoba povinná zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s oznámením, predovšetkým o skutočnostiach, ktoré by mohli identifikovať oznamovateľa, prípadne dotknuté osoby.

Oznámenie je možné podať aj anonymne. Ak oznamovateľ podá podnet anonymne, môže uviesť anonymný e-mailový kontakt, prostredníctvom ktorého môže naďalej komunikovať a odpovedať na prípadné otázky.  Zodpovedná osoba je zároveň povinná potvrdiť prijatie oznámenia a informovať oznamovateľa o výsledku prešetrenia oznámenia prostredníctvom tejto e-mailovej adresy.

Odvetné opatrenia voči oznamovateľovi sú zakázané.

Hlavný kontrolór je povinný zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa oznámenia, toho proti komu smeruje a o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri prijímaní a preverovaní oznámení.

Nastavenia cookies