O meste

Povoľovanie výrubu drevín

Popis

Výrub drevín, ktoré rastú v k.ú. Nové Mesto nad Váhom,  povoľuje Mesto Nové Mesto nad Váhom  rozhodnutím na základe odôvodnenej písomnej žiadosti.

Súhlas orgánu ochrany prírody sa nevyžaduje na nasledovné výruby drevín:

 • na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2,
 • pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,
 • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách,
 • pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku,
 • ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov,
 • ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody,
 • ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny,
 • na dreviny inváznych druhov,
 • na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín,

Elektronický formulár 


  Povoľovanie výrubu drevín


Čo potrebujeme (Doklady – prílohy)

 • vyplnená žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín (tlačivo)
 • kópia listu vlastníctva
 • kópia katastrálnej mapy so zakreslením dreviny resp. iný doklad, ktorý umožňuje identifikáciu dreviny v teréne (napr. fotografie dreviny)
 • súhlas vlastníkov pozemku, na ktorom drevina rastie (vyžaduje sa v prípade, ak žiadateľ o výrub  nie je vlastníkom pozemku)
 • doklad o zaplatení správneho poplatku 

Kto vybavuje

Oddelenie výstavby a rozvoja mesta
Referát životného prostredia
Paučinová Zuzana, Ing.

 • tel.: 032/7402 414
 • e-mail: zuzana.paucinova@nove-mesto.sk
 • kancelária: 2. poschodie , č. dverí 325

Poplatok

Podanie žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín je spoplatnené podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov  (Položka 160 Sadzobníka správnych poplatkov) nasledovne:

Fyzická osoba ..................................10 €
Právnická osoba ..............................100 €
 

Lehota

 • do 30 dní odo dňa začatia konania
 • v zložitých prípadoch, môže byť lehota na vybavenie predĺžená, najviac však o 4 mesiace,
 • ak je dôvodom na predĺženie lehoty potreba vyčkania na priebeh vegetačnej sezóny, lehota na vybavenie môže byť predĺžená najviac na jeden rok.
   

Predpis – (Zákon, VZN)

 • zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 • vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny

 

Nastavenia cookies