Mestská plaváreň a letné kúpalisko

Nové Mesto nad Váhom vyhlásilo v júli 2020 urbanisticko-architektonickú súťaž, ktorej cieľom bolo nájsť  komplexné riešenie návrhu areálu mestskej krytej plavárne a letného kúpaliska spolu verejným parkom na úrovni urbanistickej štúdie.

Súťaže sa zúčastnilo osem autorských kolektívov.

Porota pracoval v zložení:

Riadni členovia:
Ing. arch. Imrich Pleidel, predseda poroty AA SKA (nezávislý na vyhlasovateľovi)
Ing. arch. Ján Gustiňák AA SKA (nezávislý na vyhlasovateľovi)
Ing. arch. Ján Krchnavý AA SKA (závislý na vyhlasovateľovi)
Ing. arch. Mária Serdahelyová AA SKA (závislá na vyhlasovateľovi)
Ing. arch. Martin Pavelek AA SKA (nezávislý na vyhlasovateľovi)
Akad. arch. Dušan Voštenák AA SKA (nezávislý na vyhlasovateľovi)
Ing. Rastislav Petkanič (závislý na vyhlasovateľovi)
Náhradný člen:
Ing. Jozef Trstenský (závislý na vyhlasovateľovi)

Hodnotiaca komisia rozhodla o udelení cien a odmien 8 hodnotených návrhov nasledovne:

1. cena – súťažný návrh A (15 000,- € )

Autorský kolektív: ateliér ateliér 3linea / Ing. arch. Anton Reitzner, Ing. arch. Peter Stano, Ing. arch. Ondrej Vecan, Ing. Miroslav Naď

Komentár poroty:


Víťazný návrh charakterizuje silný koncept jednoznačne čitateľný vo vznikajúcej urbanistickej štruktúre tejto časti mesta. Návrh najlepšie naplnil  urbanistické, architektonické a krajinárske požiadavky vyplývajúce zo zadania v súťažných podmienkach vrátane väzieb na širšie okolie, ako aj požiadavky vyhlasovateľa na funkčno-priestorové a prevádzkové riešenie a efektivitu prevádzky.  Umiestnenie stavieb, členenie areálu do funkčných zón a nadväzujúce dopravné riešenie je logické, prehľadné umožňujúce vzájomné prepojenie, interakciu, ako aj autonómnosť prevádzky jednotlivých funkčných celkov plavárne s kúpaliskom a verejného parku s vybavenosťou.  Umne je riešené križovanie hlavného  severo-južného pešieho ťahu a obslužnej komunikácie cez upokojenú dopravnú plochu plochu.  Kumulovanie  zástavby do minimálneho počtu stavieb  v primeranej mierke umožňuje dosiahnuť priestorovú a ekonomickú efektívnosť požadovanú vyhlasovateľom a ponecháva maximum prírodného a krajinársky upraveného prostredia v rámci revitalizácie riešeného areálu. Architektonické riešenie budov je striedme, tvaroslovné vyjadrovacie prostriedky sú volené v súlade s funkčnou náplňou budov tak, aby si dlhodobo udržali nadčasový charakter.  Kapacity a vybavenie vnútorných aj vonkajších bazénov sú navrhnuté optimálne, v súlade s požiadavkami  vyhlasovateľa. Silnou stránkou návrhu sú jeho environmentálne parametre, ako v krajinárskej koncepcii, tak i z hľadiska vodozádržných opatrení, využívaní alternatívnych zdrojov energie,  energetickej úspornosti vrátane systému tienenia bazénovej haly na línii vonkajšej ochodze a i. Návrh je realizovateľný ako celok, ako aj po etapách s čiastočnou prevádzkou.

Porota odporúča zvážiť  možnosť  umiestnenia výcvikového bazéna tak, aby ho bolo možné využívať  prípadne aj v samostatnom režime a tiež väčšiu svetlú výšku bazénovej haly plavárne.

K stiahnutiu
202010061528260.1-cena-1-scaled
202010061528260.1-cena-2-scaled
202010061528260.1-cena-3-scaled
202010061528260.1-cena-4-scaled

 

 

2. cena (znížená) – súťažný návrh D (7 500,- € )

Autorský kolektív: Ing. arch. Marek Jablonský  Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.

Z komentára poroty:


Architektonické stvárnenie a čitateľnosť funkcie sú v tomto návrhu na prvý pohľad zrejmé a funkcia areálu  sa jednoznačne prezentuje do okolia. Koncept charakterizujú bazény a atrakcie letného kúpaliska na veľkej terase s dominantnou vežou s tobogánmi.

Návrh predstavuje vhodné urbanistické riešenie a zónovanie funkcií. Parkovanie v línii od Bzinskej ulice, prepojenie plôch kúpaliska smerom na juh na pobytovú zeleň a zeleň parku, objekt plavárne medzi kúpaliskami a obytnou zónou.

3. cena – súťažný návrh G (6 000,- €)
Autorský kolektív: Ing. arch. Michal Čičala, Ing arch. Michal Matika, Ing. arch. Lívia Orišková

Z komentára poroty:


Návrh predstavuje kvalitnú súčasnú architektúra. Sympatické je miestami až „hotelové“ merítko, môže reflektovať práve na prostredie športovo rekreačnej vybavenosti pre menšie okresné mesto. Architektonický koncept rozdelenia objektov na pavilóny prináša kvalitné priestorové riešenia. V návrhu je optimálne zvolená funkčná náplň bazénov, wellness, a samotné riešenie areálu je prevádzkovo dobre riešené.

Urbanistické riešene v kontexte okolitej zástavby a orientácia letnej plavárne smerom na západ k obytnej zóne sa nejavia v tomto návrhu ako ideálne.

 

1. odmena – súťažný návrh E (4 000,- €)

Autorský kolektív: ZEIT ARCHITECTS / Ing. arch. Vladislav Tvarožek, Ing. arch. Juraj Šesták, Ing. arch. Tomáš Jopek, Roman Yakhyaev, Bc. Igor Bolfík, Ing. arch. Oto Nováček
Spolupráca: Ing. arch. Rastislav Hreha

Z komentára poroty:


Navrhované riešenie sa opiera o silný koncept vytvorenia uzatvoreného areálu, orientovaného do svojho vnútra. Kolonáda okolo celého vonkajšieho kúpaliska je charakteristický výrazový prvok návrhu.

2. odmena – súťažný návrh H (2 000,- €)

Autorský kolektív: VISIA / Ing. arch. Andrej Zábrodský, Ing. arch. Michal Babinec, Ing. arch. Maroš Varga, Ing. Brigitta Dőményová, Ing. Ladislav Chatrnúch  
Z komentára poroty:

Návrh prezentuje riešenie športovo - rekreačnej zóny bazénov, kúpalísk a športovísk v širšom kontexte parku.

3.odmena ex aequo (6. – 8. miesto) – súťažný návrh B (150.- €.)

Autorský kolektív: Studio Perspektiv (ČR) /  Ing. arch. Martin Stára, Ing. arch. Ján Antal, Ing. arch. Sebastian Sticzay,  Ing. arch. Tereza Houdková,  Ing. arch. Anna Dománková Spolupráca: Studio Monolot / Ing. arch. Yana Stepankova 

3.odmena ex aequo (6. – 8. miesto) – súťažný návrh C (150.- €)

Autorský kolektív: SLLA / Ing. arch. Michal Sulo,  Miriam Lišková
Spolupráca: Dominik Haviar,  Mário Melek, Zuzana Jančeková a Boris Rusiňák

3.odmena ex aequo (6. – 8. miesto) – súťažný návrh F (150.- €)

Autorský kolektív: Ing. arch. Andrej Serafin,  Bc. Bruno Pella,  Bc. Patrik Michal Berinšter,  Bc. Tomáš Korch,  Michal Bartek

 

 

všetky súťažné návrhy sú zverejnené na stránkach archinfo.sk

Nastavenia cookies