Samospráva

Civilná ochrana

OBSAH

Civilná ochrana – základné informácie

Civilná ochrana - znak
Vážený občan,

posledné roky nás poučili, že nehody, havárie, živelné pohromy alebo iné mimoriadne udalosti si nevyberajú miesto ani čas svojho vzniku a preto nás nesmú zastihnúť nepripravených.

Na tento účel je určená civilná ochrana ako systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Za plnenie úloh civilnej ochrany podľa zákona NR SR číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov zodpovedá vláda, ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, iné ústredné štátne orgány, krajské úrady a obvodné úrady, samosprávne kraje, obce, právnické osoby a fyzické osoby.

Podľa uvedeného zákona fyzická osoba má právo na včasné varovanie pred hroziacim nebezpečenstvom, na zabezpečenie prostriedkami individuálnej ochrany, na evakuáciu a ukrytie a na informácie o spôsobe ochrany, na bezprostrednú pomoc pri ohrození života, zdravia a majetku.

Fyzické osoby sú povinné zúčastniť sa na plnení úloh civilnej ochrany osobnými úkonmi, ktorými sa rozumie každá fyzická i duševná činnosť, ktorá sa vyžaduje v záujme ochrany života, zdravia a majetku v čase mimoriadnej udalosti.

Našou snahou je, aby sa základné informácie o systéme úloh a opatrení civilnej ochrany dostali čo najširšiemu okruhu občanov.


Aké mimoriadne udalosti nás môžu postihnúť?

ŽIVELNÉ POHROMY
Povodne, záplavy, prietrže mračien a krupobitia.
Snehové kalamity, rozsiahle námrazy.
Zosuvy pôdy, zemetrasenia, požiare a víchrice.

HAVÁRIE
Výbuchy a požiare.
Úniky chemických látok, rádioaktívnych látok, ropných produktov a iných nebezpečných látok s následným kontaminovaním územia, ovzdušia, vodných tokov, zdrojov pitnej vody, podzemných vôd a podobne.
Poškodenie vedení rozvodných sietí, ich zariadení.

KATASTROFY
Veľké letecké, železničné, cestné nehody spojené s požiarmi, prípadne s únikom nebezpečných látok
 
 

Kontaktné a informačné miesta

Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom, referát obrany, bezpečnosti a ochrany  
Tel.: 032/7402412, 0908572597.
Mestská polícia Nové Mesto nad Váhom 
Tel.: 159
Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom
Fax: 032/7402111
E-mail: munka@nove-mesto.sk
Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom
-         Sekretariát primátora:                             032/7402219
-         Sekretariát prednostu mestského úradu : 032/7402224
 
 

Nahlásenie škôd obyvateľov mesta Nové Mesto nad Váhom na nepoistenom majetku v prípade vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity

Meno a priezvisko:
 
Dátum narodenia:
 
Bydlisko:
 
Číslo telefónu, /mobil/:
 
Škoda nahlásená dňa:
 
Odhadovaná škoda v Sk:
 
Popis a rozpis škôd:
 
dom
 
byt
 
byt. zariadenia
 
chata
 
domáce zvieratá,
 
poľnohospodárska pôda,
 
plodiny,
 
pivnica,
 
strojné zariadenia
 
zaplavená studňa
 
záhrada a iné
 
V Novom Meste nad Váhom dňa:                                                                                      
 
 
                                                                           Podpis poškodeného:

 

Poznámka:
      Po nahlásení škôd, povodňová komisia menovaná primátorom mesta vykoná ich verifikáciu.
V prípade rozdelenia finančných prostriedkov je potrebné preukázať daňové doklady /bločky, faktúry/ z nákupov alebo  prevedených prác, prípadne fotodokumentáciu po vzniku mimoriadnej udalosti.
     Pri odovzdaní daňových dokladov, občan podpíše čestné prehlásenie, že uvedenú sumu si nenárokoval z poisťovní alebo iných humanitárnych a spoločenských organizácií.
    TOTO HLÁSENIE ZAŠLITE NAJNESKOR DO 7 DNÍ OD UKONČENIA III.STUPŇA ALEBO INEJ MU NA ADRESU: MESTSKÁ POVODŇOVÁ KOMISIA, MESTSKÝ ÚRAD V NOVOM MESTE NAD VÁHOM, ČSL. ARMÁDY č. 1   91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. 
 

 

Aké sú povinnosti právnických, alebo fyzických osôb v prípadoch mimoriadnych udalostí?

Mimoriadnou situáciou sa v oblasti civilnej ochrany rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti (živelná pohroma, havária alebo katastrofa) na život, zdravie alebo na majetok. Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
Mimoriadnou situáciou sa v oblasti civilnej ochrany rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti (živelná pohroma, havária alebo katastrofa) na život, zdravie alebo na majetok. Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
Zákon o civilnej ochrane obyvateľstva, v záujme vytvorenia podmienok pre účinnú ochranu života, zdravia a majetku pred následkami mimoriadnych udalostí, stanovuje úlohy a pôsobnosť orgánov štátnej správy, obcí ale tiež práva a povinnosti fyzických a právnických osôb. Tieto možno ich rozdeliť na:
 
Povinnosti v oblasti prevencie
Povinnosti v mimoriadnej situácii
 
Povinnosti v oblasti prevencie:
V oblasti prevencie zákon ukladá právnickým osobám a podnikateľom pomerne rozsiahle povinnosti. Rozlišuje pri tom viaceré kategórie právnických a fyzických osôb podľa povahy ich činnosti a teda vzťahu k civilnej ochrane (ďalej len „CO“). Keďže ide o naozaj rozsiahle a štruktúrované povinnosti, tu uvádzame len ich ilustračný  výber (pre podrobnú znalosť viď zákon č.42/1994 Z.z., štvrtá hlava „Povinnosti a oprávnenia iných účastníkov civilnej ochrany“):
pripravovať a zabezpečovať ochranu svojich zamestnancov a osôb, ktoré môžu svojou činnosťou ohroziť,
poskytovať príslušným obvodným úradom a obciam, na ktorých území pôsobia, informácie o možnom nebezpečenstve, jeho rozsahu, spôsobe ochrany a likvidácii následkov a tieto pravidelne aktualizovať,
právnické osoby a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú rozhlasové a televízne vysielanie, sú povinné na požiadanie ministerstva vnútra, krajského úradu, obvodného úradu alebo obce bezplatne poskytnúť nevyhnutný čas na odvysielanie informácií CO,
prevádzkovatelia vodohospodárskych diel sú povinní v rámci výstavby vodohospodárskeho diela zabezpečiť aj výstavbu a prevádzku systému varovania a vyrozumenia na vodohospodárskom diele a na ohrozenom území do vzdialenosti, ktorú dosiahne čelo prielomovej vlny do jednej hodiny od vzniku mimoriadnej udalosti,
a ďalšie.

Povinnosti v mimoriadnej situácii:
Fyzické osoby sú povinné zaobchádzať so špeciálnymi prostriedkami individuálnej ochrany podľa pokynov právnických osôb a podnikateľov, ktorí tieto špeciálne prostriedky zabezpečili.
nej technologické zariadenia CO (tým nie je dotknuté právo na náhradu škody). Fyzická osoba nemá túto povinnosť v prípade, ak by tým vystavila vážnemu ohrozeniu seba alebo blízke osoby alebo ak jej v tom bránia iné dôležité okolnosti.
Vlastník alebo nájomca, na ktorého nehnuteľnosti sú umiestnené zariadenia civilnej ochrany, je povinný po predchádzajúcej výzve umožniť vstup na nehnuteľnosť osobe vykonávajúcej svoju právomoc podľa zákona č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva na účel vykonania kontroly (tým nie je dotknuté právo na náhradu škody). Fyzická osoba nemá túto povinnosť v prípade, ak by tým vystavila vážnemu ohrozeniu seba alebo blízke osoby alebo ak jej v tom bránia iné dôležité okolnosti.
Osoba, ktorá nie je zaviazaná účasťou na CO a na jej príprave podľa tohto zákona alebo iných zákonov, je v prípadoch mimoriadnej udalosti povinná primerane svojmu veku a zdravotnému stavu spolupracovať v súčinnosti s inými osobami v CO a možno jej v záujme ochrany života, zdravia a majetku uložiť obmedzenia a vyžadovať poskytnutie V prípade vzniku mimoriadnej udalosti, ak je to na zistenie a odstránenie jej následkov nevyhnutné, vlastník alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť osobe vykonávajúcej svoju právomoc podľa zákona alebo umiestniť na vecných prostriedkov potrebných na civilnú ochranu.
Obvodný úrad môže priamo alebo prostredníctvom obce uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť vecné plnenie, ktoré potrebuje na to, aby zvládol úlohy pri mimoriadnej udalosti. Povinnosť poskytnúť vecné plnenie sa právnickej osobe alebo fyzickej osobe uloží spravidla písomnou formou. Pri ukladaní vecných plnení sa musí prihliadať na to, aby sa tým neohrozila výživa toho, kto vec poskytol, a jeho rodiny a chod jeho hospodárskych zariadení.
Fyzické osoby (okrem oslobodených kategórií občanov, ako napr. tehotné ženy, duševne alebo telesne nespôsobilé osoby, a pod. viď. § 24) sú povinné zúčastniť sa na plnení úloh CO osobnými úkonmi.
Osoby, ktoré boli pribrané na osobné úkony na základe dobrovoľnosti, majú rovnaké práva a povinnosti ako osoby, ktoré boli na osobné úkony povolané podľa ustanovení tohto zákona.
Ženy sa budú povolávať podľa možnosti len na také osobné úkony, na ktoré sú svojím obvyklým zamestnaním spôsobilé, pričom sa bude prihliadať na to, aby ich povolanie na osobné úkony nebolo na ujmu plnenia iných závažných úloh.
 
 
 
Pre prípad mimoriadnej udalosti sú fyzické osoby povinné:
1. dodržiavať pokyny krajských úradov, obvodných úradov, obcí, ako aj iných právnických osôb a fyzických osôb uvedených v § 16 zákona,
2. riadiť sa ich pokynmi na ukrytie a evakuáciu,
3. vykonávať opatrenia na ochranu potravín, vody, zvierat a krmív, ktoré vlastnia alebo sú im zverené,
4. plniť úlohy v jednotkách a zariadeniach CO podľa určenia a zaradenia a na plnenie úloh sa vopred pripraviť,
5. vykonávať časovo obmedzené práce pre CO súvisiace s bezprostrednou ochranou života, zdravia a majetku,
6. poskytnúť vecné prostriedky, ktoré vlastnia alebo užívajú,
7. poskytnúť potrebné priestory a prostriedky na núdzové ubytovanie osobám postihnutým mimoriadnou udalosťou, ako aj osobám, ktoré vykonávajú záchranné, lokalizačné a likvidačné práce.

Povinnosti uvedené v bodoch 5-7 nie je fyzická osoba povinná splniť v prípade, ak by tým vystavila vážnemu ohrozeniu seba alebo blízke osoby alebo ak jej v tom bránia iné dôležité okolnosti.
 
 

Ako sa môžem dovolať pomoci, keď som sa ocitol v tiesni?

Za účelom poskytnutia pomoci v situáciách, kedy je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie Národná rada SR schválila zákon č.129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme.
Za účelom poskytnutia pomoci v situáciách, kedy je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie Národná rada SR schválila zákon č.129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme. Úlohou integrovaného záchranného systému teda je zabezpečiť, aby postihnutý v tiesňovej situácii dostal neodkladne a bez omeškania nevyhnutnú pomoc.
V integrovanom záchrannom systéme pôsobia Hasičský a záchranný zbor, záchranná zdravotná služba, útvary Policajného zboru a letecký útvar MV SR, kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany, horská záchranná služba, banská záchranná služba, ale tiež právnické osoby, občianske združenia a organizácie, ktoré sa zaoberajú poskytovaním pomoci, záchranárskymi činnosťami alebo humanitnou činnosťou.
V prípade, že sa ocitnete v situácii bezprostredného ohrozenia života, zdravia, alebo ohrozenia majetku či životného prostredia:
volajte telefónne číslo:   112!
Je to jednotné číslo tiesňového volania (rovnaké tiesňové číslo sa používa i vo väčšine krajín EÚ). Zriadením čísla tiesňového volania 112 sa používanie doteraz platných čísel tiesňového volania 150, 155 a 158 nezrušilo, volajúci si však číslo 112 ľahšie zapamätá a jeho voľba je jednoduchšia najmä v záťažových situáciách (napr. v tme, v zadymenej miestnosti a pod.).
Voľbou tiesňového volania 112 sa telefonicky spojíte s tzv. koordinačným strediskom integrovaného záchranného systému, ktoré podľa povahy ohrozenia bezodkladne zabezpečí súčinnosť potrebných zložiek záchranného systému a poskytne Vám pomoc.
Podľa povahy Vášho ohrozenia však môžete miesto jednotného tiesňové čísla 112 použiť i ostatné tiesňové telefónne čísla:
150   Hasičský a záchranný zbor
v prípade požiaru, dopravnej nehody, živelnej pohromy a pod.
155   Zdravotnú záchrannú službu
v prípade ohrozenia života a zdravia
158 (159)   Políciu (Obecnú políciu)
v prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti alebo jej oznámenia
18 300   Horskú záchrannú službu (aj z mobilov)
v prípade ohrozenia na horách, lavínového nebezpečenstva a podobne
Pri telefonickom vyžadovaní pomoci v tiesni je potrebné uviesť:
svoje meno a číslo telefónu, z ktorého telefonujete,
charakter udalosti (požiar, dopravná nehoda, povodeň, trestný čin, lavína a pod.),
rozsah udalosti (požiar domu, bytu, ohrozenie života viacerých osôb a pod.),
miesto udalosti,
ak je na miesto udalosti sťažený prístup, uveďte spôsob a smer, odkiaľ je možné miesto udalosti dosiahnuť a druh prístupovej cesty (súkromná cesta, poľná cesta a pod.).
Po ukončení hovoru počkajte na spätné volanie operátora príslušnej záchrannej služby alebo polície.
 
Všeobecné zásady činnosti pri ohrození
Najväčšiu hodnotu má ľudský život a zdravie a až potom záchrana majetku.
Pamätajte na sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci a vzájomnej pomoci v tiesni.
Rešpektujte informácie poskytované prostredníctvom rozhlasu a televízie.
Nerozširujte poplašné a neoverené správy.
Nepodceňujte vzniknutú situáciu a zachovajte rozvahu.
Netelefonujte zbytočne, aby ste počas mimoriadnej situácie nepreťažovali telefónnu sieť.
Pomáhajte ostatným, najmä starým, chorým a bezvládnym ľuďom, postarajte sa o deti.
Dodržiavajte pokyny pracovníkov civilnej ochrany a ďalších záchranných zložiek, orgánov štátnej správy a samosprávy.
 
 

Vtáčia chrípka

Vtáčia chrípka
(Čo by si o nej mal vedieť)
 
Vtáčia chrípka je ochorenie, ktoré sa objavuje u divoko žijúcich vtákov, môže postihnúť aj hydinu a domáce vtáčie chovy (holuby, papagáje..)
Vyskytuje sa najmä v juhovýchodnej Ázii, ale objavila sa už aj v Turecku a Rumunsku.
Objavili u ľudí, ktorí sa dostali do styku s nakazenými vtákmi, hydinou, alebo boli v tom prostredí, kde bola nákaza.
Vtáčia chrípka sa neprenáša z človeka na človeka.
Nebezpečná môže byť keď sa skríži s ľudskou chrípkou.
 
Preto:
● pamätaj na časté umývanie rúk a hygienu
● daj sa zaočkovať proti chrípke
● jedz veľa ovocia, zeleniny, vitamínov
● povedz mame, aby všetky pokrmy z hydiny dôkladne uvarila jedlo treba variť pri teplote 70°C najmenej 20 minút
● keby si dostal horúčku, bolesti hrdla okamžite príď k lekárovi
 
O chrípke Ti nehovoríme preto, aby si sa bál. Na to nemáš žiadny dôvod.
Iba chceme, aby si o nej vedel - netreba ju podceňovať - ale urob všetko čo môžeš pre to, aby si chránil seba, svoje zdravie i zdravie tých, ktorých máš rád.
My Ti v tom budeme pomáhať.
 
Vtáčia chrípka
(informácie pre rodičov)
 
Je to vírusové prenosné ochorenie, ktoré šíri divoko žijúce vtáctvo a ktoré ohrozuje predovšetkým vtáčie chovy a hydinu.
Ohniská nákazy - krajiny juhovýchodnej Ázie (napr. Vietnam, Thajsko, Kambodža, Čína, Filipíny)
Niekoľko ohnísk zaznamenali aj v juhovýchodnej Európe (Turecko, Rumunsko)
Vtáčia chrípka sa neprenáša z človeka na človeka.
Vyše sto ochorení ľudí na svete od roku 1997 spôsobil priamy kontakt s infikovaným vtáctvom, alebo hydinou najmä v juhovýchodnej Ázii
Riziko spočíva v prípadnej mutácii vírusu vtáčej chrípky a v potenciálnom vzniku chrípkovej pandémie.
Príznaky chrípky:
náhly nástup choroby, zimnica, bolesti hlavy, svalov, kĺbov, malátnosť, horúčky 38 stupňov a viac, kašeľ, pocit sucha a škrabania v hrdle, zápal nosohltanu
 
Možnosti ako chrániť seba i deti
preventívne zaočkovanie proti ľudskej chrípke
     ●    dôsledné dodržiavanie hygieny
     ●    zvýšená kontrola detí na ihriskách, pieskoviskách, v parkoch a pod.
     ●    vysvetľovanie významu a spôsobov ochrany
     ●    chrániť deti najmä na dedinách pred priamym kontaktom so živou alebo         uhynutou hydinou a vtáctvom
     ●    potraviny pri spracovávaní dôkladne uvariť /teplota 70°C minimálne 20 minút/
     ●    mať vždy k dispozícii kontakt na svojho lekára, pediatra
     ●    pri ochorení dieťaťa dodržiavať liečebný režim
     ●    ak dôjde vo vašej blízkosti k uhynutiu hydiny alebo vtáctva, okamžite informovať najbližšiu veterinárnu službu
     ●    ak ste chovateľom hydiny a vtáctva , zabezpečte si chov v uzavretom priestore
 
Chceme vás iba pravdivo informovať o situácii a požiadať o spoluprácu pri ochrane zdravia vašich detí a rodiny
Vtáčou chrípkou sa môže človek nakaziť iba pri priamom kontakte s infikovaným vtáctvom, hydinou, alebo prostredím
Vtáčia chrípka je neprenosná z človeka na človeka
 
Čo treba pri vzniku chrípkovej epidémie urobiť
● zachovať pokoj a nepodľahnúť žiadnej panike
● nechať sa včas preventívne zaočkovať proti ľudskej chrípke a tým znížiť riziko mutácie vírusu
● pri príznakoch horúčky, kašľa, dýchacích ťažkostí vyhľadať lekára
● dodržiavať zásady osobnej hygieny
● jesť veľa zeleniny, ovocia, piť veľa tekutín
● nezabúdať na vitamíny a otužovanie organizmu
● vyhýbať sa kontaktu so živou hydinou a vtáctvom
● vyvarovať sa kontaktov s chorými osobami, minimalizovať pobyty na preľudnených miestach a podujatiach
● o uhynutej hydine vo vašej blízkosti informovať regionálnu veterinárnu a potravinovú správu, prípadne veterinárneho lekára a príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva
● informovať sa pred cestou do zahraničia o rizikových krajinách
● pri ochorení dodržiavať liečebný režim
● pamätať, že dôkladné varenie spracovávanej potraviny pri teplote 70°C aspoň 20 minút spoľahlivo ničí vírus
● uvedomiť si, že najrizikovejšími skupinami občanov sú pracovníci živočíšnej výroby, veterinári, zdravotníci, hygienici, epidemiológovia, chovatelia vtáctva, poľovníci a osoby v úzkom kontakte s chorými
 
Čo je ľudská chrípka:
je to vírusové ochorenie, ktoré spôsobujú vírusy typu A, B, C.
Vyskytuje sa každý rok aj na Slovensku.
Podľa odhadov na chrípku ochorie každoročne 10 až 15 % celosvetovej populácie
Epidémia je vtedy, keď je výskyt prípadov chrípky v populácii alebo regióne podstatne vyšší ako počas celého roka
Pandémia je epidémia, ktorá sa šíri na veľmi veľké územie /kontinent/ a postihuje veľkú časť populácie. Pandémiu môže spôsobiť iba vírus typu A.
 
Príznaky ľudskej chrípky:
náhly nástup choroby z plného zdravia, zimnica, vysoké horúčky, malátnosť, bolesti hlavy, kĺbov, svalov, pocit škrabania v hrdle, únava, zápal sliznice nosohltanu, hrtanu, priedušiek, priedušnice, pálenie za hrudnou kosťou
 
Slovensko je dobre pripravené
● má dostatok protichrípkových očkovacích látok
● má operatívne plány pre zásobovanie vakcínami, antivirotikami
● má dostatočný posteľový fond nemocníc
● má dokonalé technické zariadenie Podtlakovú jednotku na izoláciu a intenzívnu liečbu vírusových ochorení
● má systém pravidelnej kontroly hydinárskych chovov
● má strategický plán pre prípad pandémie, ktorý zahŕňa nielen činnosť zdravotníckych ale aj hospodárskych, bezpečnostných a pohotovostných zložiek
● má situáciu pod kontrolou a neustále spolupracuje s monitorovacím a varovným systémom EÚ i Svetovou zdravotníckou organizáciou


Ďalšie informácie nájdete na pracoviskách Regiomálnej veterinárnej a potravinovej správy bezplatná linka 0800127127 a www.uvzsr.skwww.svssr.sk
 
 

Ako postupovať pred, počas a po povodniach a záplavách?

Hoci povodne a záplavy sú odjakživa súčasťou ľudských dejín, intenzita a frekvencia ich výskytu v posledných rokoch akoby rádovo narastala.
Hoci povodne a záplavy sú odjakživa súčasťou ľudských dejín, intenzita a frekvencia ich výskytu v posledných rokoch akoby rádovo narastala. Pokiaľ žijete v obydlí v blízkosti vodných tokov, faktor „vody“ je rizikom, s ktorým chtiac-nechtiac musíte vo svojich životných a hospodárskych stratégiách počítať.
Mnohým nepríjemným následkom a škodám v dôsledku povodní a záplav je možno zabrániť predovšetkým prevenciou. Počínajúc individuálnymi technickými opatreniami na svojom obydlí a poistením majetku, až po koordinované plánovanie ochrany proti povodniam na úrovni samospráv a štátu. Úplne vylúčiť riziko postihnutia povodňou a záplavami však ani za predpokladu veľmi dobrej preventívnej prípravy nie je možné.
V prípade vzniku mimoriadnej situácie v dôsledku ohrozenia vodou Civilná ochrana vykoná varovanie obyvateľstva zvukovým varovným signálom:  6 – minútovým stálym tónom sirén a následnou informáciou prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov.
Varovanie týmto signálom sa niekoľkokrát opakuje. Po vyhlásení signálu môžu byť vydané pokyny pre správanie sa obyvateľstva na ohrozenom území, ktoré je potrebné rešpektovať. 
 
Zásady správania sa pred ohrozením povodňami  a záplavami:
vytipujte si bezpečné miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,
hodnotné veci zo suterénov, prízemných priestorov a garáží umiestnite do vyššieho poschodia,
pripravte si vrecia s pieskom na utesnenie nízko položených dverí a okien,
pripravte si trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni,
ak ste vlastníkom osobného automobilu, pripravte ho na použitie,
pripravte sa na evakuáciu osôb, zvierat,
upevnite veci, ktoré by mohla odniesť voda,
pripravte si evakuačnú batožinu.

Zásady správania sa v období povodní a záplav:
opustite ohrozený priestor,
netelefonujte, len v prípade tiesňového volania,
v prípade vyhlásenia evakuácie dodržujte zásady pre opustenie ohrozeného priestoru, rešpektujte pokyny členov evakuačnej komisie,
v prípade časovej tiesne sa okamžite presuňte na vytipované miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,
nešírte paniku a nerozširujte neoverené správy.  
 
Zásady správania sa po povodniach a záplavách:
nechajte si skontrolovať stav obydlia (statická narušenosť, obývateľnosť), rozvody energií (plyn, elektrická energia), stav kanalizácie a rozvod vody.
zabezpečte likvidáciu uhynutých zvierat, poškodených potravín, poľnohospodárskych plodín zasiahnutých vodou - riaďte sa pokynmi hygienika.
informujte sa o miestach humanitárnej pomoci.
kontaktujte príslušné poisťovne ohľadom náhrady škôd.

 

 

Ako mám postupovať v prípade požiaru?

Ako pri všetkých život a majetok ohrozujúcich situáciách, i pri požiari platí, že je lepšie požiaru sa zodpovedným konaním a preventívnymi opatreniami vyhnúť, ako mu neskôr čeliť.
Ako pri všetkých život a majetok ohrozujúcich situáciách, i pri požiari platí, že je lepšie požiaru sa zodpovedným konaním a preventívnymi opatreniami vyhnúť, ako mu neskôr čeliť. Oheň je mimoriadne nebezpečný živel, ktorého rýchlosť šírenia a devastačná sila prekonáva bežnú laickú skúsenosť a očakávania. Pokiaľ sa z akýchkoľvek príčin ocitnete v situácii priamej konfrontácie s požiarom, je preto dobré vedieť, ako postupovať.
 
Čo robiť, ak vznikol požiar odporúča v šiestich bodoch Hasičský a záchranný zbor združujúci profesionálnych hasičov Slovenskej republiky:
Bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu požiarov - t. č. 150 alebo iné telefónne číslo uvedené v domovom poriadku, resp. v požiarnych poplachových smerniciach, alebo zabezpečiť jeho ohlásenie.
Uviesť kde horí (presnú adresu a tel. číslo), čo horí a kto volá. Ďalej je potrebné uviesť podrobnejšie informácie o požiari (napríklad, na ktorom poschodí horí), vyčkať na spätný telefonát ohlasovne požiarov a riadiť sa jej pokynmi.
Ak je to možné, uhasiť požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami (voda, piesok, ručné hasiace prístroje, vlhké prikrývky a pod.), alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia.
Zabezpečiť odvetranie zadymených priestorov (chodieb, schodísk a ostatných únikových ciest slúžiacich na evakuáciu osôb) pomocou ventilačných zariadení, okien a pod.
Vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, evakuovať najmä deti a chorých ľudí - využiť na to chodby, schodiská a ostatné únikové cesty vedúce na voľné priestranstvo.
Poskytnúť na výzvu veliteľa zásahu osobnú a vecnú pomoc jednotke požiarnej ochrany - napríklad dopravné prostriedky, zdroje vody, spojovacie zariadenia a iné veci potrebné na zdolanie požiaru.
 
Čo by ste mali vedieť o požiaroch:
Na založenie ohňa je potrebná horľavá látka, kyslík (vzduch) a zdroj tepla. Oheň teda zlikvidujeme odstránením horľavej látky, zamedzením prístupu kyslíku (vzduchu), alebo odstránením zdroja tepla.
Vodou sa nesmú hasiť zariadenia zapojené do elektrického prúdu (voda je vodivá látka), ale ani oleje a látky obsahujúce ropné produkty. Olej na vode pláva a hasenie vodou je preto neúčinné. Navyše, ak horiaci olej nie je v uzatvorenom priestore, hasením vodou sa zvýši roztekanie horiacej látky do okolia.
Pri hasení požiaru dávajte pozor na samovznietenie – voda môže uhasiť plameň a napriek tomu požiar opäť vzplanúť. Po odparení vody sa miesto požiaru môže prehriať na samovznietiteľnú teplotu a oheň potom vzplanie aj bez priameho kontaktu s plameňom. Miesto požiaru je potrebné preto dostatočne schladiť.
Plasty a syntetické materiály uvoľňujú pri horení prudko jedovaté látky, ktoré vdýchnutím spôsobia rýchlu otravu ľudského organizmu.
Základným protipožiarnym opatrením je vybavenie sa hasiacim prístrojom - minimálne jedným  vhodného druhu pre pravdepodobný požiar. Hasiaci prístroj musí byť ľahko prístupný aj v tme.
 
Oboznámte sa s používaním Vášho hasiaceho prístroja, aby ste boli schopný použiť ho aj so zatvorenými očami (požiar môže vypuknúť v noci, alebo miestnosť môže byť silne zadymená).

 

 

UPOZORNENIE !

Viete, kde máte doma hľadať ?
hlavný uzáver plynu
hlavný vypínač elektrickej energie
hlavný uzáver vody Sú tieto funkčné a máte k nim zodpovedajúce kľúče (náradie)?
 
Viete, kde máte uložené ?
osobné doklady a dôležité dokumenty ako:
poistné zmluvy (domácnosť, auto, úrazy, zodpovednosť za škody...),
záručné listy od nábytku, domácich prístrojov a zariadení,
rôzne zmluvy - nájmy, pôžičky, úvery, sporenie, platobné výmery...,
list(y) vlastníctva, rodné listy, sobášny list...,
doklady od osobných účtov, platobné a úverové karty, vkladné knižky...
hotovosť,
iné dôležité dokumenty - zmluvy na dodávky vody, elektrickej energie, plynu, daňové vyhlásenia, zdravotná dokumentácia, oprávnenia...,
cestovné a osobné doklady, doklady o priebehu zamestnaní...
 
Pozn.: Dôležité dokumenty -doklady doporučujeme všetky bezpečne ukladať na jedno miesto, aby v prípade vzniku mimoriadnej udalosti s následnou evakuáciou (požiar, zápla­vy, veterná smršť, havária s výronom nebezpečnej škodliviny a pod.) nevznikol chaos pri ich hľadaní, prípadne niektoré nezostali v mieste bydliska. Nie vždy sa mimoriadna udalosť skončí nasťahovaním sa do bytu a odstránením vzniklých škôd. Môže sa stať, že po mimo­riadnej udalosti veľkého rozsahu (záplavy, plošné požiare, zemetrasenia...) nebude Vaše bydlisko existovať.
Viete si predstaviť následné vybavovanie napr. poistnej udalosti bez zmlúv, potvrdení o platbe, bez záručných listov prípadne osobných dokladov; viete si predstaviť najhorší prípad - zostať bez všetkých osobných dokladov, dokladov o vlastníctve bytu a zariadenia, osobného automobilu, zdravotnej dokumentácie -len tak z holými rukami “na ulici” a potom sa pokúsi vybaviť si potvrdenia o tom, kto ste, kde máte trvalý pobyt, že ste mali pozemky, dom, garáž a auto, poistky na tieto veci a že ste ich aj riadne zaplatili; že ste mali účet a platobnú kartu...?
 

Príručka pre obyvateľov - na stiahnutie

K stiahnutiu