Prihlásenie na trvalý pobyt

Popis:

Trvalý pobyt je pobyt občana v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt. Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter. Za členov rodiny, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov rodiny. Za občana mladšieho ako 18 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Za občana, ktorý je povinný hlásiť trvalý pobyt, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca. Splnomocnený zástupca predkladá ohlasovni pobytu svoj občiansky preukaz a splnomocnenie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa a za občana, ktorého hlási, doklady nižšie uvedené.

Požadované doklady:

  • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky,
  • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
  • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti vydaný podľa osobitného právneho predpisu,
  • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka budovy alebo jej časti s údajmi o vlastníkovi. Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak ide

a) o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka, 

b) ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,

c) ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Kto vybavuje:

Referát vnútornej správy, evidencia obyvateľstva

Beňáková Veronika

  • tel.: 032/7402 123
  • e-mail: veronika.benakova@nove-mesto.sk
  • kancelária: prízemie vľavo, č. dverí 122

Poplatok:

- poplatok za vydanie potvrdenia o pobyte je 5 Eur 

Nastavenia cookies