Vybavovanie sťažností a podnetov

Sťažnosť je podanie fyzickej alebo právnickej osoby , ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy a súčasne poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy. Podrobnosti o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia alebo prekontrolovania sťažnosti upravuje zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach.

Podľa zákona o sťažnostiach sťažnosťou nie je podanie, ktoré:

 • má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva sa osoba domáha
 • poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejne správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom
 • je sťažnosťou podľa osobitného predpisu
 • smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa osobitného predpisu

 
Spôsoby vybavenia

 • elektronickým formulárom
 • listinne - všeobecná žiadosť
 • osobne

Elektronický formulár 


  Vybavenie sťažností a podnetov


Zákonná lehota

 • na vybavenie (Sťažnosť): 60 dní (s možnosťou prerušenia - ak je potrebná súčinnosť tretej osoby je možné predĺženie o 30 dní)
 • na vybavenie (Podnet): 30 dní (s možnosťou prerušenia)

Poplatok

 • nevyžaduje sa

Kto vybavuje

Predpis - (Zákon, VZN)

 • Zákon č.9/2010 Z. z. Zákon o sťažnostiach
 • Zákon č.211/2000 Z. z. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
Nastavenia cookies