Ohlásenie verejného podujatia

Popis

Organizátor podujatia je povinný písomne oznámiť zámer zorganizovať podujatie mestu Nové Mesto nad Váhom, ak sa má podujatie konať na území mesta.

Usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia je povinný oznámiť zámer usporiadať podujatie na území mesta písomne Mestu Nové Mesto nad Váhom (ďalej len mesto) najneskôr 7 dní pred konaním podujatia. Rozhodujúci je dátum na podacej pečiatke pošty alebo pri osobnom doručení oznámenia dátum vyznačený podateľňou mestského úradu. V odôvodnenom prípade možno oznámenie prijať aj v kratšej lehote, najneskôr však tri dni pred konaním podujatia. Odôvodnenie uvedie usporiadateľ v písomnom oznámení.

Podujatia sa môžu konať spravidla v priestoroch a na priestranstvách, ktoré sa na takýto účel obvykle používajú. Ak sa má podujatie konať mimo priestorov alebo priestranstiev, ktoré sa na takýto účel obvykle používajú, alebo ak sa na rovnakom mieste a v rovnakom čase má podľa skôr doručeného oznámenia konať iné podujatie, môže mesto navrhnúť usporiadateľovi iné miesto na jeho konanie, než sa uvádza v oznámení.

Ak bude podujatie usporiadané na verejnom priestranstve spojené s reklamnými, propagačnými, komerčnými akciami, prezentáciou firiem alebo politických strán a za týmto účelom dôjde k osobitnému užívaniu verejného priestranstva podľa § 22 všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 3/ 2004 o miestnych daniach, je usporiadateľ súčasne povinný postupovať v súlade s týmto VZN a uhradiť daň za užívanie verejného priestranstva.

Mesto môže zakázať podujatie, ktoré sa má konať na mieste, kde by jeho účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie alebo kde by konanie podujatia obmedzovalo verejnú dopravu alebo zásobovanie obyvateľstva.

Podaním oznámenia si organizátor splní povinnosť vyplývajúcu zo zákona, zároveň poskytnete informáciu o podujatí, o ktorom môže mesto informovať na webovej stránke.

 

Elektronický formulár

Vyplnené tlačivo môže organizátor poslať e-mailom na jaroslava.durcova@nove-mesto.sk alebo priniesť osobne na podateľňu mestského úradu.

 

Predpis (VZN)

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2010 O verejných kultúrnych podujatiach a voľných pouličných aktivitách

Nastavenia cookies