Poskytovanie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi

Popis

Mesto Nové Mesto nad Váhom poskytne jednorázovú dávku v hmotnej núdzi a mimoriadnu dávku občanom s trvalým pobytom na území mesta na základe písomnej žiadosti. Žiadosť sa podáva na sociálnom referáte mestského úradu. K žiadosti sa vyjadruje komisia sociálna a zdravotníctva. Na základe jej odporúčania o dávke rozhoduje primátor mesta Nové Mesto nad Váhom.

Podmienky poskytnutia jednorázovej dávky

Občan je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce na poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky (rodinné pomery, majetkové pomery, výšku prijímov) a umožniť členom komisie sociálnej a zdravotníctva návštevu v byte.

Jednorázová dávka v hmotnej núdzi a mimoriadna dávka sa poskytuje jedenkrát ročne.

Výška jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky je maximálne 200 EUR, v prípadoch vyžadujúcich osobitý prístup so súhlasom primátora je možné poskytnúť i vyššiu sumu.

 

Kto vybavuje

Oddelenie sociálne a bytové

PhDr. Martina Koreňová

  • tel: 032/7402 124
  • e-mail: martina.korenova@nove-mesto.sk
  • kancelária: prízemie, číslo dverí 124
Nastavenia cookies