Zverejňovanie

Pozvánka na 10. mimoriadne zasadnutie poslancov MsZ dňa 31. marca 2022

Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom


 

Dňa 28. marca 2022

P o z v á n k a

      Podľa § 12 zák. SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. zo 6.9.1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, Rokovacieho poriadku poslancov MsZ Čl. 4, bod 1, zvolávam 10. mimoriadne zasadnutie poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční


dňa 31. marca 2022 (štvrtok) o 13.30 hod.
online, formou videokonferencie.

 

Program:
 

  1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy
  2. Voľba návrhovej komisie
  3. Zrušenie uznesenia č. 405/2021-MsZ a nahradenie novým uznesením
  4. Dodatok č. 1 VZN č. 3/2021 o určení školských obvodov základných škôl, o určení miesta a času zápisu do základnej školy a o určení spádovej materskej školy
  5. Upozornenie prokurátora Pd 7/22/3304-4
  6. Záver


Ing. Jozef  Trstenský

Publikované: 28.3.2022 | Zobrazené: 189
Nastavenia cookies