Zverejňovanie

Pozvánka na 11. mimoriadne zasadnutie poslancov MsZ dňa 12. apríla 2022

Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom


 

Dňa 7. apríla 2022

P o z v á n k a

      Podľa § 12 zák. SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. zo 6.9.1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, Rokovacieho poriadku poslancov MsZ Čl. 4, bod 1, zvolávam 11. mimoriadne zasadnutie poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční


dňa 12. apríla 2022 (utorok) o 14.00 hod.
v zasadacej miestnosti MsZ,  Ul. Palkovičova č.4 v Novom Meste nad Váhom, s dodržaním povinností v zmysle Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

 

Program:
 

  1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy
  2. Voľba návrhovej komisie
  3. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom časti areálu rekreačného strediska Zelená voda
  4. Záver


Ing. Jozef  Trstenský

Publikované: 7.4.2022 | Aktualizácia: 11.4.2022 | Zobrazené: 206
Nastavenia cookies