Zverejňovanie

Pozvánka na 12. mimoriadne zasadnutie poslancov MsZ dňa 26. apríla 2022

Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom


 

Dňa 21. apríla 2022

P o z v á n k a

      Podľa § 12 zák. SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. zo 6.9.1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, Rokovacieho poriadku poslancov MsZ Čl. 4, bod 1, zvolávam 12. mimoriadne zasadnutie poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční


dňa 26. apríla 2022 (utorok) o 15.00 hod.
online, formou videokonferencie.

 

Program:
 

  1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy
  2. Voľba návrhovej komisie
  3. Investičný zámer mesta realizovať výstavbu zariadenia sociálnych služieb „Prestavba objektu súp.č.1639 na zariadenie pre seniorov, Nové Mesto nad Váhom“ na základe zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavby - schválenie podmienok  k poskytnutiu podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania
  4. Záver


Ing. Jozef  Trstenský

Publikované: 21.4.2022 | Zobrazené: 166
Nastavenia cookies