Zverejňovanie

Pozvánka na 19. zasadnutie poslancov MsZ dňa 18. januára 2022 o 14:00 hod.

 

Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom


 

Dňa 11. 1. 2022

P o z v á n k a

Podľa § 12 zák.SNR o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. zo 6.9.1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 19. zasadnutie poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční


dňa 18. januára 2022 (utorok) o 14.00 hod.
v zasadacej miestnosti MsZ, 1. poschodie, Ul. Palkovičova č.4 v Novom Meste nad Váhom s dodržaním povinností v zmysle Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Program:

  1. Otvorenie, podanie mandátovej správy, určenie overovateľov, schválenie programu
  2. Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie
  3. Nakladanie s majetkom mesta
  4. Návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku cirkevnej materskej školy a cirkevných školských zariadení
  5. Voľba hlavného kontrolóra mesta Nové Mesto nad Váhom
  6. Odpovede na pripomienky poslancov
  7. Rôzne
  8. Záver


Ing. Jozef  T r s t e n s k ý

Publikované: 11.1.2022 | Aktualizácia: 11.1.2022 | Zobrazené: 128