Zverejňovanie

Pozvánka na 19. zasadnutie poslancov MsZ dňa 6. marca 2018


Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom


 

Dňa 27. februára 2018

P o z v á n k a

Podľa § 12 zák.SNR o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. zo 6.9.1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 19. zasadnutie poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční


dňa 6. marca 2018 (utorok) o 14.00 hod.
v zasadacej miestnosti MsZ, 1. poschodie, Ul. Palkovičova č.4 v Novom Meste nad Váhom.

 

 

Program :
 

 1. Otvorenie, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesení  MsZ
 4. Správa o činnosti MsR medzi 18. a 19.  zasadnutím MsZ
 5. Nakladanie s majetkom mesta
 6. Návrh na nepeňažný vklad majetku mesta Nové Mesto nad Váhom – vodovodná a kanalizačná sieť – časť Zelená voda do spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Trenčín
 7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č.1/2018 – O podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na  území mesta Nové Mesto nad Váhom
 8. Prerokovanie protestu prokurátora proti  VZN č.7/1992 – O zriadení mestskej polície, VZN č. 2/2010 – O verejných kultúrnych podujatiach a voľných pouličných aktivitách, VZN č.4/2016 – O vylepovaní plagátov na verejných priestranstvách a objektoch na území mesta Nové Mesto nad Váhom
 9. Správa o činnosti MsP za rok 2017
 10. Správa o  činnosti komisií MsZ a výborov mestských častí za rok 2017
 11. Správy z následných finančných kontrol
 12. Správa o činnosti HK mesta za rok 2017
 13. Odpovede na pripomienky poslancov
 14. Rôzne
 15. Schválenie uznesení, záver

Ing. Jozef  T r s t e n s k ý


Materiál k bodu : 5,6,7,8,9,10,11,12
Co: P,ZP1,ZP2,Pr,HK,Ša,Bk,He,Tr,Va
riaditelia : MsBP, s.r.o., TSM,SÚS,MsP,ZPS

MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 27.2.2018 | Zobrazené: 284