Zverejňovanie

Pozvánka na 6. zasadnutie poslancov MsZ dňa 10. decembra 2019

Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom


 

Dňa 3. decembra  2019

P o z v á n k a

Podľa § 12 zák.SNR o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. zo 6.9.1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 6. zasadnutie poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční


dňa 10. decembra 2019 (utorok) o 10.00 hod.
v zasadacej miestnosti MsZ, 1. poschodie, Ul. Palkovičova č.4 v Novom Meste nad Váhom.

 

Program:
 

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o činnosti MsR medzi 5. Z MsZ  a 6. Z MsZ
 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č. 4/2019    VZN o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Nové Mesto nad Váhom
 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 5/2019 – participatívny komunitný rozpočet                                                                                                          
 7. Návrh Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad Váhom č. 1/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe určenia a výšky úhrady za sociálne služby na území mesta
 8. Návrh Dodatku č. 4 Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 8/2018-VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a o určení výšky mesačných príspevkov detí a žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
 9. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 9/2016 o miestnych daniach
 10. Návrh Dodatku č. 6 k VZN  č. 1/2006 o miestnom poplatku za   komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 11. Návrh úpravy  Programového rozpočtu  mesta Nové  Mesto nad Váhom na rok   2019 – 4. zmena
 12. Návrh Programového rozpočtu mesta na roky 2020 – 2022
 13. Správy z finančných kontrol
 14. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta
 15. Rôzne
 16. Záver

Ing. Jozef  T r s t e n s k ý


Materiál k bodu : 5,6,7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Co: P,ZP1,ZP2,Pr,HK,Ša,Pe,He,Tr,Ča
riaditelia: MsBP, s.r.o., TSM, SÚS, MsP, ZPS

 

Materiály k prerokovaniu na 6. zasadnutie poslancov MsZ dňa 10. decembra 2019

Publikované: 3.12.2019 | Aktualizácia: 3.12.2019 | Zobrazené: 499