Aktualizované - Prerušenie prezenčného vzdelávania v školách od pondelka 15.2.2021

Prezenčné vzdelávanie detí v materských školách a žiakov 1. stupňa základných škôl, ako i skupinové vzdelávanie žiakov 2. stupňa ZŠ sa vzhľadom na epidemiologickú situáciu v okrese (zaradenie do čierneho pásma) od pondelka 15.2.2021 prerušuje.
 

Mesto Nové Mesto nad Váhom zabezpečí od 15.2.2021 prevádzku materskej školy a školského klubu detí len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry, najmä pre deti zdravotníckych zamestnancov, formou prevádzky opatrovateľského centra (OC) vytvoreného v ZŠ na Odborárskej ulici v priestoroch elokovaného pracoviska MŠ a školského klubu detí.

V OC možno na základe prihlášky zákonného zástupcu poskytovať starostlivosť o dieťa, ktoré:
a)    patrí do kategórie detí zamestnancov kritickej infraštruktúry
b)    spĺňa podmienky na prijatie do materskej školy alebo do ŠKD
c)    je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve (§ 24 zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, opatrenia ÚVZ SR)
d)    neprejavuje príznaky respiračného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie

K stiahnutiu

Publikované: 12.2.2021 | Aktualizácia: 17.2.2021 | Zobrazené: 1385
Nastavenia cookies