Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch

Celkové množstvo vzniknutých požiarov je do značnej miery ovplyvnené pôsobením ľudského faktora a úzko súvisí najmä s všeobecne nízkou mierou právneho vedomia. Prevažná väčšina nedostatkov zistených pri výkone štátneho požiarneho dozoru vyplýva z neznalosti povinností na úseku ochrany pred požiarmi.

Bytové domy sú v Slovenskej republike navrhované tak, aby spĺňali požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi, ale aj požiadavky, ktoré sú v súlade s európskou legislatívou. Takto navrhnuté riešenia napomáhajú pri evakuácii osôb pri požiari a zároveň zabraňujú šíreniu požiaru medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi. Príslušné orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi sa v rámci stavebných, resp. kolaudačných konaní vyjadrujú k navrhovaným riešeniam. V bytových domoch sa budujú únikové cesty, ktoré sú zásahovými cestami, čím sa výraznou mierou prispieva k efektívnejšiemu zdolávaniu požiaru a evakuácii osôb (obyvateľov bytov). Orgány štátnej správny na úseku ochrany pred požiarmi taktiež vykonávajú protipožiarne kontroly, ktorých účelom je práve kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov aj počas užívania týchto stavieb.

 Viac informácií nájdete v priloženom dokumente.

Publikované: 28.1.2020 | Aktualizácia: 28.1.2020 | Zobrazené: 213