Zverejňovanie

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č.12 ÚPN – SÚ Nové Mesto nad Váhom

 

Orgán územného plánovania, mesto Nové Mesto nad Váhom - obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie mesta, v zmysle §30 zák. č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov po preskúmaní platného Územného plánu sídelného útvaru v aktuálnom znení, na základe aktuálnych investičných zámerov, rozhodol o vypracovaní

 

Zmien a doplnkov č. 12 Územného plánu sídelného útvaru (ZaD č.12 ÚPN – SÚ)

Nové Mesto nad Váhom.

 

Dôvodom sú zmenené predpoklady, za ktorých bol pôvodný ÚPN - SÚ schválený, jeho zosúladenie s Územným plánom VÚC (ÚPN – VÚC) Trenčianskeho kraja v aktuálnom znení a doplnenie plôch pre verejnoprospešné stavby.

Predmetom ZaD č.12 ÚPN–SÚ je:

·         ZaD č.12.1 -   Rozšírenie plochy chatových osád lokality č.57 v urbanistickom obvode č.13

·         ZaD č.12.2 - Zmena charakteristiky lokality č.84 v urbanistickom obvode č.14

·         ZaD č.12.3 - Rozšírenie plochy priemyslových výrobných areálov a výrobných služieb lokality č. 85 v urbanistickom obvode č.14

·         ZaD č.12.4 - Zaradenie časti lokality č.102 - bývanie v rodinných domoch- z výhľadu do návrhu

·         v urbanistickom obvode č.7

·         ZaD č.12.5 - Úprava záväznej časti ÚPN-SÚ Nové Mesto nad Váhom - upresnenie prípustného funkčného využitia priemyslových areálov

·         ZaD č.12.6 - Zmena funkčného využitia lokality č.36 z bývania v  rodinných domoch na poľnohospodársku pôdu v urbanistickom obvode č.9

 

K uvedeným ZaD č.12 ÚPN-SÚ sa budú vyjadrovať dotknuté orgány, organizácie, fyzické a právnické osoby, susedné obce, občania a široká verejnosť, v súlade s §§ 22 a 31 zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov, po vypracovaní návrhu Zmien a doplnkov č.12 ÚPN-SÚ Nové Mesto nad Váhom.

 

Ing. Jozef Trstenský
    primátor mesta

K stiahnutiu

Publikované: 11.5.2020 | Zobrazené: 132