Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa/-ky Centra voľného času

Podľa § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov mesto Nové Mesto nad Váhom vyhlasuje

 

výberové konanie na vymenovanie riaditeľa/-ky

Centra voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom

 

A. Kvalifikačné predpoklady a podmienky podľa § 39 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, t. j.  

a)    splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii pedagogického zamestnanca

b)   splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou

B. Ďalšie požiadavky a kritériá:

a)    bezúhonnosť v zmysle § 15 zákona č. 138/2019

b)   spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

c)    zdravotná spôsobilosť podľa § 16 zákona NR SR č. 138/2019

d)   ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona NR SR č. 138/2019

e)    znalosť platných právnych predpisov potrebných na výkon funkcie

f)    absolvovanie funkčného vzdelávania podľa § 47 a § 89 zákona NR SR č. 138/2019

g)   osobnostné a morálne predpoklady, organizačné schopnosti, kreatívnosť, komunikatívnosť

h)   ovládanie práce s počítačom (Word, Excel, internet)

C. Požadované doklady uchádzačov:

a)    písomná prihláška do výberového konania

b)   štruktúrovaný životopis

c)    overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

d)   doklad o zdravotnej spôsobilosti podľa § 16 ods. 2 zákona NR SR č. 138/2019

e)    návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia

f)    čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

g)   písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

D. Predpokladaný termín nástupu do funkcie: 1.7.2021

Uchádzačov, ktorí splnia predpoklady v zmysle §5 ods.5 zákona č. 552/2003, pozve rada školy na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím. Výberová komisia overí a posúdi predpoklady, schopnosti a odborné znalosti uchádzačov potrebné na výkon funkcie vzhľadom na povahu povinností riadiaceho zamestnanca a na povahu riadiacej práce.

Termín a miesto podania prihlášky: Prihlášky s požadovanými dokladmi možno doručiť do 17.5.2021 vrátane v zalepenej obálke označenej nápisom „Neotvárať - výberové konanie – riaditeľ CVČ “ na adresu: Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom, Ul. čsl. armády č. 1,  PSČ: 915 32. Pri doručení poštou rozhoduje dátum podacej pečiatky.

 

Ing. Jozef Trstenský
   primátor mesta

K stiahnutiu

Publikované: 22.4.2021 | Zobrazené: 710
Nastavenia cookies