Výberové konanie na funkciu vedúceho oddelenia výstavby a rozvoja mesta MsÚ

Výberové konanie na funkciu vedúceho
oddelenia výstavby a rozvoja mesta MsÚ

Mesto Nové Mesto nad Váhom

vyhlasuje

 

v súlade s §5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme  výberové konanie na funkciu vedúceho oddelenia výstavby a  rozvoja mesta MsÚ so sídlom Čsl. armády 64/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

Miesto výkonu práce:

 • Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom , Čsl. armády 64/1 , 915 32 Nové Mesto nad Váhom
 • základná zložka mzdy od 937 € a viac, podľa uznanej odbornej praxe v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. + príplatky v zmysle uvedeného zákona

Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – stavebné zameranie.
  Prednosť vo výberovom konaní majú uchádzači, ktorí absolvovali študijný program: pozemné stavby a architektúra alebo architektonické konštrukcie a projektovanie
 • Prax v oblasti riadenia vo funkcii vedúceho príslušného stavebného útvaru (oddelenie, referát a pod.) minimálne 2 roky

Iné predpoklady na vykonávanie funkcie:

 • Znalosť z oblasti investičnej výstavby a územného plánovania
 • Vodičský preukaz skupiny „B“
 • Práca s počítačom (Word, Excel, internet ...)

Uchádzači k žiadosti o zaradenie do výberového konania doložia:

 • Profesijný životopis s uvedením aktívneho emailového kontaktu
 • Motivačný list
 • Čestné prehlásenie o dĺžke riadiacej práce
 • Kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov
 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace preukazujúci bezúhonnosť
 • Písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. v platnom znení

Iné výhody uchádzača:

 • Znalosť zákona o majetku obcí
 • Znalosť zákona o verejnom obstarávaní
 • Znalosť práce s rozpočtom mesta a jeho tvorba
 • Samostatnosť v rozhodovaní
 • Schopnosť tímovej práce
 • Komunikatívnosť, manažérske a organizačné schopnosti
 • Prax v samospráve

 

Termín a spôsob odovzdania žiadosti:

Uchádzači na funkciu vedúceho oddelenia výstavby a rozvoja mesta MsÚ so sídlom Čsl armády 64/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom doručia žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej: „Výberové konanie na funkciu vedúceho oddelenia výstavby a rozvoja mesta MsÚ – NEOTVÁRAŤ“
Požadované doklady zašlite poštou do 3. mája 2019  alebo osobne prineste na adresu Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom, Ul. čsl. armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom na sekretariát prednostu mestského úradu (č. dverí 243) do 12.00 hod.  Predpokladaný nástup na pracovné miesto najneskôr od 1.6.2019  je spojený s preberaním pracovnej agendy vedúceho oddelenia výstavby a rozvoja mesta MsÚ .
Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené písomnou formou v zákonnej lehote.

V Novom Meste nad Váhom, 8.4.2019.

Ing. Jozef Trstenský
primátor mesta  

K stiahnutiu

Publikované: 10.4.2019 | Aktualizácia: 21.5.2019 | Zobrazené: 1086
Nastavenia cookies