Zverejňovanie

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - na odpredaj nehnuteľností – Dom záhradkárov súpis. č. 2078 na Jánošíkovej ul.


MESTO Nové Mesto nad Váhom
Československej armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom
------------------------------------------------------------------------------------------
v zastúpení Ing. Jozefom Trstenským, primátorom mesta
v y h l a s u j e
Obchodnú verejnú súťaž podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov, na výber súťažného návrhu s najvyššou
ponúknutou kúpnou cenou na odpredaj nehnuteľností – Dom záhradkárov súpis. č.
2078 na Jánošíkovej ul. v Novom Meste nad Váhom, postavený na parcele registra C
KN č. 3673/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 415 m² a na parcele registra C KN
č. 3674/11 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m² a pozemky parcela registra C
KN č. 3673/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 415 m² a parcela registra C KN č.
3674/11 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m², evidované Okresným úradom
Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom na LV č. 3160, k. ú. Nové Mesto nad Váhom.

K stiahnutiu

Publikované: 21.11.2019 | Aktualizácia: 21.11.2019 | Zobrazené: 646