Zverejňovanie

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Nové Mesto nad Váhom

 

Rešpektujúc lehoty na vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra na ďalšie funkčné obdobie, ktoré sú dané § 18a zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, mestské zastupiteľstvo (ďalej len "MsZ") vyhlási voľbu HK tak, aby sa konala najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra. Deň konania voľby HK vyhlási MsZ najmenej 40 dní pred dňom konania voľby.

MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom  v zmysle § 18a zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

1.    v y h l a s u j e

deň konania voľby hlavného kontrolóra na 18. januára 2022 na zasadnutí MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom.

2.    u s t a n o v u j e

a)    vykonať voľbu hlavného kontrolóra tajným hlasovaním
b)    vykonať voľbu podľa § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a vyhlásiť jej výsledky
c)    náležitosti prihlášky kandidáta na hlavného kontrolóra (ďalej len "kandidát"):

 • osobné údaje kandidáta:
  • meno, priezvisko (rodné meno), akademický titul, rodné číslo, bydlisko, kontaktný údaj (telefónne číslo, alebo iný kontakt pre styk s úradom),
 • súhlas so spracovaním osobných údajov kandidáta v súlade s čl. 6, bod.1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z.z. ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel vykonania voľby v MsZ
 • údaj kandidáta o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní, profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe, s uvedením pracovnej pozície
 • údaje potrebné k elektronickému výpisu z registra trestov Generálnej prokuratúry SR:
  • kandidát: miesto a okres narodenia, číslo občianskeho preukazu, alebo cestovného pasu
  • otec a matka kandidáta: meno, priezvisko a rodné priezvisko

d)    termín odovzdania prihlášok: do 5. januára 2022 do 12:00 hod.

Žiadateľ, ktorého prihláška nespĺňa náležitosti ustanovené týmto uznesením, nebude uvedený v zozname kandidátov pre voľbu hlavného kontrolóra.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať:
Kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplne stredné vzdelania
Ďalšie predpoklady: bezúhonnosť

Miesto a spôsob odovzdania prihlášok :

 • písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke musia kandidáti odovzdať do podateľne Mestského úradu v Novom Meste nad Váhom, ul. Čsl. armády 64/1 , 915 32 Nové Mesto nad Váhom (ďalej len „MsÚ“), alebo podajú na poštovú prepravu s adresou príjemcu MsÚ najneskôr do 5. januára 2022 do 12:00 hod.
 • zalepenú obálku je potrebné označiť „Voľba hlavného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ!" 


V Novom Meste nad Váhom dňa 2.11.2021
 

Ing. Dušan Današ
prednosta MsÚ

Publikované: 4.11.2021 | Aktualizácia: 4.11.2021 | Zobrazené: 1896