Zverejňovanie

Výsledky priameho prenájmu pozemku na ul. Banská 4.12.2020

 MESTO Nové Mesto nad Váhom
Československej armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom
---------------------------------------------------------------------------------------

Podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí   v znení neskorších predpisov a podľa Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nové Mesto nad Váhom oznamujeme výsledky priameho prenájmu časti pozemku parcela registra C KN č. 2452/1 zastavaná plocha a nádvorie a to dvoch pozemkov, každý o výmere 19m² na ulici Banskej v Novom Meste nad Váhom, k. ú. Nové Mesto nad Váhom, určených na dočasné umiestnenie  prenosnej garáže.

 

 Úspešnými uchádzačmi sa stali:

Na pozemok č. 1:

Pavol Fraňo, bytom  Nové Mesto nad Váhom s navrhovanou cenou za podnájom 120,00 €/rok.

 Na pozemok č. 2:

Ing. Roman Petlach, bytom Dubnica nad Váhom  s navrhovanou cenou za podnájom 120,00 €/rok.

 

Úspešným navrhovateľom bude predložená na podpis nájomná zmluva na dobu 5 rokov.

 

Nové Mesto nad Váhom, dňa 27.11.2020

 

Ing. Jozef Trstenský, v. r.
primátor mesta         

 

Publikované: 4.12.2020 | Zobrazené: 416
Nastavenia cookies