Z VÝSTAVBY: O ŠKOLÁCH, BYTOVÝCH DOMOCH A SPEVNENÝCH ODSTAVNÝCH PLOCHÁCH

Po dvojmesačných prázdninách sa otvárajú brány škôl. Nový školský rok v našom meste sprevádza niekoľko noviniek. Porozprávali sme sa o nich s Ing. Dušanom Macúchom, vedúcim oddelenia výstavby, rozvoja mesta a dopravy MsÚ v Novom Meste nad Váhom.
- Zásadnou zmenou oproti predchádzajúcemu školskému roku je nové sídlo Základnej umeleckej školy (ZUŠ) J. Kréna v Novom Meste nad Váhom. Po ukončení rekonštrukcie priestorov bývalej Základnej školy na Štúrovej ul. pre potreby ZUŠ zo strany mesta a odstránení zistených drobných závad sa škola cez prázdniny presunula do nových priestorov. –
Hoci sa presťahovala, v adrese „ZUŠ-ky“ sa zmenilo len popisné číslo, Štúrova ul. zostala. Je priam symbolické, že v roku, kedy si pripomíname štyri desaťročia od úmrtia umelca, meno ktorého má škola vo svojom názve, získala vynovené, lepšie a väčšie priestory s možnosťou parkovania podobne ako v minulosti a bližšie k centru mesta . A čo je tiež prínosné, ku prospechu veci, je rysujúca sa užšia spolupráca ZUŠ s centrom voľného času, ktorú ponúka fakt, že obe zariadenia sídlia teraz pod jednou strechou.
- V priestoroch po bývalej ZUŠ mesto v budúcnosti plánuje vybudovať dom dôchodcov. Dokiaľ sa tak stane, budeme uvoľnené priestory prenajímať, - zdôraznil Ing. Dušan Macúch.  

Nový školský rok prináša zmenu i na ZŠ na Odborárskej ul., privíta ho v novom šate a s kvalitnejším a modernejším vybavením.
- Ako sme už občanov informovali, prvou akciou mesta realizovanou z prostriedkov Európskej únie (EÚ) je rekonštrukcia obvodového plášťa na ZŠ Odborárska ul. S prácami na nej sme výrazne pokročili. Ide nám o to, aby do začiatku školského roka 2009/10 sa vymenili všetky okná a znútra boli osadené parapety, aby sa v triedach mohlo bez rušenia pokojne učiť. V súčasnom období sa zatepľujú obvodové steny školy. Našou snahou je, aby od prvého po prázdninového zvonenia prebiehali už len vonkajšie práce. -
V rámci tejto akcie, ako upozornil vedúci oddelenia výstavby, rozvoja mesta a dopravy, sa ešte uskutočnia menšie úpravy vnútorných priestorov.
Škola sa čiastočne do vybavila školským nábytkom, kuchynským zariadením a výpočtovou technikou. Chceli by sme a podľa prísľubu zhotoviteľa je reálny predpoklad, že kompletná rekonštrukcia sa zavŕši do konca októbra 2009.
Okrem toho sa už realizuje aj druhá stavba z prostriedkov EÚ. Opätovne ide o rekonštrukciu obvodového plášťa , tentoraz na ZŠ Ul. Tematínska. Práce začali v priebehu prázdnin, o niečo neskôr ako na Ul.Odborárskej. Do začiatku školského roka by sme chceli stihnúť výmenu okien hospodárskeho pavilónu, kde je kuchyňa s výdajňou, aby bol funkčný a v prevádzke. Postupne, tkp. za pochodu, budeme vo výmene okien pokračovať v triedach. Keďže časť okien sa tu v minulosti na náklady mesta už vymenila, dočasné pendlovanie žiakov z tried do tried nebude až také dlhodobé a dramatické.-
Súčasťou tejto akcie, ako ďalej uviedol Ing. D. Macúch, bude aj čiastočná modernizácia vnútorných priestorov školy s ich čiastočným do vybavením novým nábytkom, počítačovou technikou a gastrozariadením, ako aj vybudovanie nového viacúčelového ihriska na pôvodných povrchoch v areáli školy.
- Hoci termín dokončenia prác je až v budúcom roku, boli by sme radi, keby sa nám ho podaril skrátiť a hotovo! mohlo zaznieť do konca tohto roka. -
Do konca roka 2009, resp. tohoročné Vianoce by podľa slov Ing. D. Macúcha mali pod novou strechou prežiť dnes budúci užívatelia 100 bytov na Čachtickej ul.
- V súčasnosti vrcholí I. etapa výstavby piatich bytových domov v tejto lokalite. Ich kolaudácia by sa mala uskutočniť niekedy v októbri a je reálny predpoklad, že po odstránení prípadných závad by sa nájomníci mohli v decembri do nových bytov sťahovať.
Súčasťou nového sídliska budú parkovacie plochy, viacúčelové ihrisko a detské ihriská, nízka a vysoká zeleň. V porovnaní s niekdajšou „betónovou džungľou“ bývalých vojenských skladov pôjde o peknú, oku lahodiacu, príjemnú zónu so zeleňou a farebne odlíšenými fasádami jednotlivých domov napojenú na Dolné Samoty.-
Zároveň sa na Čachtickej ul., ako zdôraznil Ing. D. Macúch, naplno rozbieha aj II. etapa výstavby ďalších piatich bytových domov s celkovo so 100 bytmi .
– Po zhruba trojmesačnom sklze spôsobenom archeologickým výskumom, kedy nám pracovníci Archeologického ústavu SAV v Nitre dočasne stopli práce spočiatku na troch, neskôr na dvoch a nakoniec už len na jednom bytovom dome, sa od konca júla robí na všetkých bytových domoch.
Objektívne štvrťročné zdržanie prác dokáže zhotoviteľ podľa vlastného vyjadrenia dohoniť. Čo je však horšie, mesto musí v intenciách zákona vykonaný archeologický výskum zaplatiť, čo znamená peniaze z mestskej pokladnice navyše. Snažíme sa aspoň zjednať čo najnižšiu cenu. -
Podľa slov Ing. D. Macúcha v rámci tejto etapy bude upravená aj časť Ul. Čachtickej, pribudnú nové chodníky, verejné osvetlenie a zastávky autobusov. K skvalitneniu prispeje aj čiastočne nové odvodnenie ulice. Po týchto úpravách bude Čachtická ul. tvoriť dôstojnejší vstup od Čachtíc do Nového Mesta nad Váhom.
-V súvislosti s touto lokalitou v ostatnom čase rezonuje i otázka odstránenia dnes už nepoužívaného vlečkového priecestia. Keďže podľa stanoviska Úradu pre reguláciu železničnej dopravy nejde v tomto čase už o vlečkové priecestie, bolo dohodnuté, že problém jeho likvidácie by mal riešiť svojim rozhodnutím Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Novom Meste nad Váhom prostredníctvom Trenčianskeho samosprávneho kraja a jeho správcu komunikácie, aby ho odstránili a komunikáciu vrátili do pôvodného stavu.-
Po ukončení II. etapy výstavby bytových domov v závere roka 2010 by sa mala tvár tejto lokality nášho mesta výrazne zmeniť. Dotvárať by ho mala nová benzínová pumpa na Banskej ul., čo by dozaista uvítali majitelia vozidiel či iní motorizovaní účastníci cestnej premávky. Investor – fa Agronovaz - momentálne hľadá finančné prostriedky na jej realizáciu. Stavebné povolenie má už vo vrecku a stavenisko je už ohradené. –
Tak či onak, s benzínkou alebo bez nej, bude po spomínaných úpravách vstup od Čachtíc dôstojnou bránou do Nového Mesta nad Váhom.

 V meste pribúdajú spevnené odstavné plochy pre osobné autá. Jedni ich zatracujú, iní vítajú. Názor mesta nám tlmočil Ing. Dušan Macúch, vedúci oddelenia výstavby, rozvoja mesta a dopravy MsÚ v Novom Meste nad Váhom.
- K spevneným odstavným plochám pre osobné autá sa už pred časom vyjadril p. primátor Ing. Jozef Trstenský, takže len v krátkosti zopakujem.
K ich realizácii mesto prikročilo už v minulosti, a to z dôvodu zvýšenia odstavných plôch v sídliskách mesta a zvýšenia prejazdnosti ciest, ktorú obmedzovali, resp. obmedzujú autá po oboch stranách lemujúce krajnice ciest. Okrem toho stojace vozidlá bránia čisteniu ciest a v zime odhŕňaniu snehu. Poznatky z iných miest nám potvrdzujú, že aj iné samosprávy idú podobným spôsobom. Nechcem, aby to vyznelo neskromne, ale máme vedomosti, že v niektorých prípadoch bolo naše mesto pre ne v tomto smere príkladom.
Odstavné plochy budujeme vo vnútroblokoch sídlisk. Ich pozitívny vplyv sa prejavil napr. na sprejazdnení donedávna ešte výrazne blokovanej Ul. SNP. Obdobne je to s Ul. 1. mája , kýžený efekt očakávame od nedávno vybudovaných odstavných plôch. S ich realizáciou momentálne pokračujeme v lokalite za bývalou vojenskou samoobsluhou.
Na margo ich neprajníkov len toľko: odstavné plochy realizujeme po väčšinovom súhlase vlastníkov bytových domov - obyvateľov lokality. Je pravda, že zväčša záberom zelene. No pristupujeme k nemu veľmi citlivo. Namiesto odstránených zelených plôch, kde už aj tak nie ojedinele svojvoľne stávali autá, robíme prostredníctvom TSM v Novom Meste nad Váhom v bezprostrednom okolí alebo inde v meste náhradnú výsadbu. Takže napriek záberu je zelene v meste viac ako kedykoľvek predtým . TSM sa po sadovej úprave o zeleň ohradenú obrubníkmi vzorne starajú a majú sa čo oháňať, aby to vzhľadom na pribúdajúce metre štvorcové kapacitne zvládli. Odbornými prácami uskutočnenými ich pracovníkmi a následnou starostlivosťou o novovytvorené zelené plochy sa kultúra prostredia v meste viditeľne zvyšuje. Táto skutočnosť spolu so sprejazdnením komunikácií svedčia o tom, že mesto sa vydalo správnou cestou. –
 

Nastavenia cookies